Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2464. Odlok o javnem komunalnem podjetju Püngrad, d.o.o., stran 4882.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), 16., 86., 89., 90. in 91. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Občan občine Puconci, št. 4/97) je Občinski svet občine Puconci na 24. seji dne 19. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje družbe javnega komunalnega podjetja Püngrad d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: družba), katerega ustanovitelj je Občina Puconci (v nadaljnjem besedilu: družbenik).
2. člen
Javno komunalno podjetje Püngrad d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom Srg 1999/01315 z dne 31. 1. 2000 pod št. reg. vl. 1/02437/00.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma družbe je: Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Püngrad, javno podjetje d.o.o.
Sedež družbe je: Bodonci 7, 9265 Bodonci.
4. člen
Družba ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
PÜNGRAD
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
Bodonci 7, 9265 Bodonci.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
5. člen
a) Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
8. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
10. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
11. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
b) Družba opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
3. gradnja drugih objektov - nizkogradnje - rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
7. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov - tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
8. oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi,
9. krasitev naselij,
10. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
11. gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
12. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
13. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
14. postavljanje reklamnih objektov,
15. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
16. urejanje prometne signalizacije;
17. upravljanje gramoznic,
18. zimska služba,
19. opravljanje javnega potniškega prometa,
20. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
21. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
22. izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse vrste visokih in nizkih gradenj.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti družbe glasijo:
A 01.411   Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
CB/14.210   Pridobivanje gramoza in peska,
E/40.200   Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
E/41.000   Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
F/45.110   Rušenje objektov in zemeljska dela,
F/45.120   Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
F/45.210   Splošna gradbena dela,
F/45.220   Postavljanje ostrešij in krovska dela,
F/45.230   Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov,
F/45.240   Hidrogradnja in urejanje voda,
F/45.250   Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
F/45.310   Električne inštalacije,
F/45.320   Izolacijska dela
F/45.330   Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
F/45.340   Druge inštalacije pri gradnjah,
F/45.410   Fasaderska in štukaterska dela,
F/45.420   Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
F/45.430   Oblaganje tal in sten,
F/45.440   Soboslikarska in steklarska dela,
F/45.450   Druga zaključna gradbena dela,
F/45.500   Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
       upravljalci strojev,
G/52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
I/60.230   Drug kopenski potniški promet,
I/60.240   Cestni tovorni promet,
I/63.110   Prekladanje,
I/63.210   Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
K/70.120   Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.320   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/74.201   Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
       meritve in kartiranje,
K/74.202   Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje,
K/74.203   Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
       svetovanje,
K/74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.300   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.400   Oglaševanje,
K/74.700   Čiščenje stavb,
K/74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.843   Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
O/90.001   Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.002   Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih
       odpadkov,
O/90.003   Ravnanje s posebnimi odpadki,
O/90.004   Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
O/90.005   Druge dejavnosti javne higiene,
O/93.030   Pogrebna dejavnost.
Družbenik lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe.
6. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
IV. DRUŽBENIK
7. člen
Edini družbenik družbe je Občina Puconci, Puconci 80.
Pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet občine Puconci.
V. OSNOVNI KAPITAL
8. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2,500.000 SIT in je bil v celoti plačan v gotovini.
VI. SESTAVA DRUŽBE
9. člen
Družbo sestavljajo:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.
Družbenik
10. člen
Pristojnosti in obveznosti družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje poslovno-finančni načrt,
– sprejema poslovno poročilo in zaključni račun družbe,
– sprejme statut in statusne spremembe družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja in prokurista družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom, statutom družbe in drugimi predpisi in splošnimi akti.
Družbenik da podjetju v upravljanje sredstva komunalne infrastrukture s katerimi razpolagajo.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z upravljanjem sredstev komunalne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
Nadzorni svet
11. člen
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih dva člana imenuje družbenik, enega pa imenujejo delavci podjetja v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
12. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
Direktor
13. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
14. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo samostojno, posamično in brez omejitev.
V internem razmerju pa za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na obremenitev, prodajo nepremičnin in osnovnih sredstev, najemanja in dajanja posojil, ki presega vrednost določeno s poslovno-finančnim načrtom, mora pridobiti direktor predhodno soglasje družbenika, ki je pogoj za veljavnost posla.
15. člen
Statut družbe opredeli način sklicevanja sej organov družbe in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov družbe.
VII. FINANCIRANJE
16. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz »a« točke 5. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
Dejavnosti družbe iz »b« točke 5. člena tega odloka se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Družba je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Družbe sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
18. člen
Premoženje družbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
19. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
20. člen
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo družbe pokriva družbenik v skladu z zakonom.
S statutom družbe se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
X. SPLOŠNI AKTI
21. člen
Družbenik javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Občinski svet občine Puconci sprejme statut javnega komunalnega podjetja Püngrad, javno podjetje d.o.o. najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Do imenovanja direktorja po javnem razpisu opravlja funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok prenehajo veljati odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Vita d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/99, 93/99, 110/99) ter določbe drugih splošnih aktov podjetja, ki so v nasprotju z določbami tega odloka.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-5/99
Puconci, dne 18. maja 2001.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti