Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2472. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2000, stran 4889.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na 18. seji dne 23. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa Občine Žužemberk.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2000 obsega:
SIT
-----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki              470,042.224,49
II.   Skupaj odhodki               505,897.001,21
III.  Proračunski primanjkljaj          35,854.776,72
-----------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev               –
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev             1,500.000,00
VI.   Prejeta minus dana posojila in
    sprememba kapitalskih deležev        -1,500.000,00
VII.  Skupni primanjkljaj             37,354.776,72
-----------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
VIII.  Zadolževanje                      –
IX.   Odplačilo dolga                     –
X.   Neto zadolževanje              35,854.776,72
XI.   Zmanjšanje sredstev na računih       37,354.776,72
-----------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih preteklega leta 89,305.198 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2000 znaša 55,913.142,99 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo: za dokončanje škarpe pri Avblju v Žužemberku v višini 300.000 SIT, za dokončanje adaptacije cerkve v Gradencu v višini 7,000.000 SIT in za nakup opreme v Podružnični šoli Šmihel pri Žužemberku v višini 1,500.000 SIT.
2. Druga sredstva v višini 47,113.142,99 SIT se razporedi za pokritje proračunskega primanjkljaja proračuna za leto 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/01-318/1
Žužemberk, dne 23. aprila 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti