Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2463. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje, stran 4878.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US) ter 6. in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 28. 11. 2000, 21. 12. 2000, 2. 4. 2001 in 7. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa grb, zastavo in ideogram Občine Prevalje (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljajo istovetnostne simbole Občine Prevalje in označujejo pripadnost lokalni skupnosti. S tem odlokom se določa tudi občinski praznik.
Simbole je dovoljeno uporabljati v skladu z določbami tega odloka tako, da ne škoduje ugledu in dostojanstvu Občine Prevalje.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Prevalje.
3. člen
Simboli so avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
Simbolov ni dovoljeno avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako jih ni dovoljeno zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občine, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter organizira izvajanje drugih strokovno-administrativnih opravil.
5. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za uporabo simbolov na prireditvi, mora prosilec v vlogi opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, način uporabe simbolov vključno s tehničnimi podatki.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz simbolov, ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini Prevalje lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
– v njihovi firmi ali imenu
– v njihovem zaščitnem znaku (tisk in aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih)
– v obliki brošur ali spominkov
– v tiskanih izvedbah za kulturne, prosvetne ter ekonomsko-propagandne namene v sredstvih javnega obveščanja.
O primernosti, trajanju uporabe ter o drugih pogojih uporabe simbolov odloča Občina Prevalje z odločbo.
II. GRB OBČINE
8. člen
Opis grba, splošno:
Na modrem ščitu so vertikalno razmeščeni atributi: tri zlato-rumene peterolistne krone in srebrna valovnica s tremi polnimi vali, ki razmejujejo vrhnjo in srednjo krono.
Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Prevalje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na vrhu modrega ščita je zlato-rumena peterolistna krona. Srebrna valovnica s tremi polnimi vali razpolavlja prostor med vrhnjo in srednjo krono. Vrh srednjega vala sovpada z navidezno simetralo ščita in razpolovnice ščita po višini. Srednja krona je umeščena na navidezno razpolovnico ščita po višini. Vse tri krone so enake velikosti.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.
V grbu se uporabljajo po barvni lestvici naslednje barve: modra, bela, zlata:
modra – RAL 5023 (okensko modra)
bela – RAL 9002 (bela)
zlata – RAL 1024 (oker rumena).
Upodobitev grba v izrisu, črno–belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah organov Občine Prevalje,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan občine (grb z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja skupaj z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih oznakah, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Ko se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi oziroma znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi oziroma znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi oziroma znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu, oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi oziroma znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi oziroma znaki razvrščeni v skupine.
Ko se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Grba ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom tako, da se krni ugled Občine Prevalje.
III. ZASTAVA OBČINE
13. člen
Splošno:
Zastava Občine Prevalje je zlato-rumene in modre barve. Peterolistna zlato-rumena krona je pripeta na vrh zastave po celotni širini le-te.
Opis:
Zastava Občine Prevalje je pravokotne oblike, razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 1,00: 2,41 oziroma ena proti dve celi in enainštirideset stotin (diagonala pod kotom 22,5° = 1/2 x 45°) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka, istobarvna dela.
Spodnje polje je modre barve, katerega dolžina napram višini je v razmerju 100: 191. Višina polja je istovetna višini rute zastave. V zgornjem delu je proti vrhu zastave pripeta peterolistna zlato-rumena krona (atribut) na modri podlagi tako, da znaša razdalja vrha zastave do ležišča krone natanko eno polovico (V/2) višine rute zastave. Dno krone je umeščeno vzporedno z višino rute zastave. Modra podlaga je v obliki štirih enakokrakih trikotnikov v razmerju V: L = 6:10. Atribut izpolnjuje celotno višino zastave in je širok enainštirideset stotin (41/100) iste višine.
Na zastavi se uporabita po barvni lestvici naslednji barvi: modra in zlata:
modra – RAL 5023 (okensko modra)
zlata – RAL 1024 (oker rumena).
Upodobitev zastave v konstrukciji, izrisu, črno-belem odtisu in v barvah je sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastavo se izobesi:
1. ob prazniku Občine Prevalje,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugem odstavku tega člena, se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slavnostni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze.
V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Ko je zastava Občine Prevalje izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Prevalje postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Prevalje v sredini.
Ko je zastava Občine Prevalje izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Prevalje:
1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene po vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Prevalje.
Ko se zastava Občine Prevalje izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti vertikalni atribut na levi strani.
Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino ne sme biti manjši kot 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, kjer je atribut – krona v naravnem položaju glede na grb.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom, ali tako, da krni ugled Občine Prevalje.
IV. IDEOGRAM OBČINE
19. člen
Splošno:
Ideogram Občine Prevalje je peterolistna zlato-rumena krona na modri podlagi, zasukan za kot devetdeset stopinj (90) glede na zastavo.
Opis:
Ideogram je pravokotne oblike, razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 2,41: 1,00 oziroma dve celi in enainštirideset stotin proti ena (diagonala med kotoma 22,5° = 1/2 x 45° s tem, da je njena ploskev razdeljena vertikalno na devet (9) trikotnikov, od katerih sta spodnji in zgornji polovična glede na ostalih sedem (7) v obliki zadrge. Enakokraki trikotniki so sestavljeni v razmerju V: L = 6: 10.
Ideogram je sestavljen iz dveh delov, od katerih je levi sestavljen iz štirih (4) modrih enakokrakih trikotnikov, ki se vpenjajo v desni del, katerega sestavljajo v sredini trije (3) celoviti enakokraki trikotniki zlato-rumene barve ter na vrhu in na dnu po ena polovica enakokrakega trikotnika.
Za ideogram se uporabljata po barvni lestvici naslednji barvi: modra in zlata:
modra – RAL 5023 (okensko modra)
zlata – RAL 1024 (oker rumena).
Upodobitev ideograma v konstrukciji, izrisu, črno-belem odtisu in barvah je sestavni del tega odloka.
20. člen
Ideogram občine se uporablja:
1. na stavbnem pohištvu na in v poslopju sedeža občine
2. na označevalnih tablah na in v poslopju sedeža občine
3. na oglasnih in označevalnih neprometnih tablah na območju Občine Prevalje
4. na listinah, vabilih, čestitkah, publikacijah, vizitkah in drugih listinah (na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja skupaj z grbom in grbovnim okrasjem)
5. v drugih primerih, pod pogoji tega odloka.
21. člen
Navpični ideogram je tisti, kjer ima na vodoravno položeni ploskvi ideograma atribut – krona vrhe svojih petih listov na levi strani nanizane navpično in izražajo nenaravni položaj simbola krone v grbu. Navpični položaj je naravni položaj ideograma in se ga uporablja skladno za napisom “Občina Prevalje“.
Vodoravni ideogram je tisti, kjer ima na navpično položeni ploskvi ideograma atribut – krona vrhe svojih petih listov na zgornji strani nanizane vodoravno in izražajo naravni položaj simbola krone v grbu.
22. člen
Za ideogram ne veljajo določila 5., 6. in 7. člena tega odloka in ga lahko uporabljajo le organi občine in občinska uprava za svoje potrebe.
V. OBČINSKI PRAZNIK
23. člen
Občina Prevalje praznuje svoj občinski praznik 26. junija. Na ta dan je bila leta 1991 na Holmcu izobešena slovenska zastava, kot znak samostojne Republike Slovenije.
VI. NADZOR
24. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občine oziroma od župana pooblaščeni strokovni delavec občinske uprave.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Prevalje.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNI DOLOČBI
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha na območju Občine Prevalje veljati odlok o grbu in zastavi Občine Ravne- Prevalje (Uradni list RS, št. 51/95).
Št. 032-01-1/99-1
Prevalje, dne 7. maja 2001.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti