Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 - Športnorekreacijski center v Sežani, stran 4885.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 21. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 24. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani
1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98) se spremeni in dopolni odlok in grafični del.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prejšnjega člena vsebujejo:
Uvod z obrazložitvijo
Odlok
Soglasja
Grafične priloge:
1. Arhitektonska situacija M 1:1000
2. Geodetska zazidalna situacija M 1:1000
3. Predvidena komunalna situacija M 1:1000
4. Prometna situacija M 1.1000
5. Zelene površine M 1:1000
6. Predvidena parcelacija M 1:1000
7. Arhitekturna zasnova prizidave osnovne šole Srečko Kosovel M 1:500
8. Arhitekturna zasnova športne dvorane M 1:500
3. člen
V tretjem poglavju odloka se v 4. členu pod Kare A spremeni prva alinea teksta, in sicer:
– graditev nove športne dvorane za srednjo šolo in prestavitev obstoječega balinišča.
V tretjem poglavju odloka se v 4. členu pod Kare B dopolni tekst z naslednjimi ureditvami:
– urejanje parkirnih površin in dovoza za avtobusni promet z obračališčem,
– zunanja ureditev.
V 9. členu se v poglavju Kanalizacija in meteorne vode na koncu doda odstavek:
V območju predvidene športne dvorane je potrebna prestavitev obstoječih vodov. Na parkirišču športne dvorane je potrebno urediti ponikovalnico, ki bo prevzela meteorne vode Kosovelove in Stjenkove ulice.
Prav tako se v 9. členu, v poglavju Vodovod spremeni drugi odstavek in se glasi:
V območju, predvidenem za izgradnjo nove športne dvorane za srednjo šolo in prestavitev obstoječega balinišča, je instaliran cevovod LTŽ 100 in cevovod 150, katera bo potrebno prestaviti v skladu z bodočo pozidavo.
V 9. členu se spremeni poglavje Elektro omrežje. Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Zaradi izgradnje nove telovadne hale bo potrebno prestaviti obstoječo TP. Lokacija nove TP je prikazana v predvideni komunalni situaciji.
V 11. členu se spremeni prva alinea prvega odstavka in se glasi:
– prva faza je graditev prizidka k osnovni šoli s pripadajočo prometno in zunanjo ureditvijo, ter gradnja večnamenske športne dvorane s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo.
V tretji alinei se spremeni beseda četrta v besedo tretja.
V 14. členu se črta četrti odstavek, ki se glasi:
Ni dopustno graditi prizidkov.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V 15. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
Do ureditve kotlovnice Osnovne šole Srečka Kosovela za ogrevanje na plin, je potrebno ohraniti obstoječe cisterne za kurilno olje.
Peti odstavek postane šesti odstavek.
4. člen
V grafičnem delu odloka se spremeni: Arhitektonsko zazidalna situacija, in sicer na funkcionalni enoti osnovne šole in predvidene športne dvorane ter parkirnih prostorov v osrednjem delu.
Skladno z arhitektonsko situacijo se spremenijo oziroma dopolnijo še karte:
Komunalna situacija
Prometna situacija
Zelene površina
Predlagana parcelacija
5. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev odloka prenehajo veljati določila členov odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98), na katere se nanašajo navedene spremembe in dopolnitve.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-5/00; 03201-3/01
Sežana, dne 24. maja 2001.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti