Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2462. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šmarjeta, stran 4877.

Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 25. 1. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šmarjeta
1. člen
(Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta)
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto je zemljišče, ki se bo urejalo, stavbno zemljišče. Prostorskoizvedbeni akt, ki ureja območje, je Ureditveni načrt Šmarjeta (UN 106/92, URL RS 14/96 in URL RS 35/96-popravek). Območje je razdeljeno na več ureditvenih enot (A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1 in E2).
Ureditvena enota E2 obsega kompleks obstoječih proizvodnih prostorov Plastoform, d. o. o., in predvideno obrtno cono. Vzrok za predlagano spremembo in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta je pomanjkanje proizvodnih površin za potrebe podjetja Plastoform, d. o. o. S spremembo oziroma dopolnitvijo določenih členov bi Plastoform lahko prišel ob tem, da razpolaga z nepozidanim stavbnim zemljiščem, do novih proizvodnih površin.
2. člen
(Območja urejanja in opis predvidenih sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta)
Območje urejanja je ureditvena enota E2 znotraj kompleksa ureditvenega načrta Šmarjeta (UN 106/92). Zaradi želje po dodatnih proizvodnih prostorih – širitev objekta severno od obstoječe proizvodne hale je potrebna ustrezna sprememba in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta, in sicer:
– severna meja ureditvene enote E2 se premakne na linijo severne meje parc. št. 1921/5 od regionalne ceste do vzhodne meje parc. št. 2351/1, v območje, ki je v prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Novo mesto že opredeljeno kot stavbno zemljišče;
– v Odloku o ureditvenem načrtu Šmarjeta se omejitve, ki med ostalim govorijo o možnosti dograditve objektov do 30% površine obstoječih objektov, za območje E2 vključno z območjem podjetja Plastoform, zmanjšajo v obsegu strokovnih podlag oziroma soglasij pristojnih organov in organizacij.
3. člen
(Vsebina sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta)
1. Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta bodo usklajene z ZUNDPP.
2. Sprememba meje ureditvene enote E2 se nanaša na grafični del UN, tekstualni del pa se spreminja v 6. členu.
3. Če se bo po izdelavi strokovnih podlag ugotovilo, da so potrebne tudi druge spremembe, se bodo te vnesle v odlok.
4. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta)
– Ko za prostor pristojna občinska strokovna služba ugotovi, da osnutek spremembe in dopolnitve odloka vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave, predlaga županu, da osnutek javno razgrne.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto in Krajevne skupnosti Šmarjeta za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v Krajevni skupnosti Šmarjeta.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka.
– V času javne razgrnitve se osnutek dopolnjenega odloka posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
– Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog dopolnjenega odloka s poročilom o pripombah z javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dopolnjenega odloka z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
5. člen
(Soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka odloka ter soglasja k dopolnjenem osnutku odloka:
1. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,
2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto,
4. Javno podjetje Komunala Novo mesto,
5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
6. Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto,
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve,
2. Krajevna skupnost Šmarjeta,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – za področje kulturne dediščine.
Če se v postopku priprave spremembe in dopolnitve odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov in organizacij, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Pred začetkom priprave spremembe in dopolnitve odloka morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca spremembe in dopolnitve odloka podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri izdelavi osnutka spremembe in dopolnitve odloka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga spremembe in dopolnitve odloka s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma da z rešitvami v odloku soglašajo.
6. člen
(Organizacija priprave in dopolnitve UN)
Naročnik in investitor postopka izvedbe spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta je podjetje Plastoform, d. o. o.
Izdelovalec spremembe in dopolnitve Odloka o UN Šmarjeta se določi na predlog investitorja in v soglasju z občinsko službo, pristojno za urejanje prostora.
Koordinator pri izdelavi naloge je Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve pri Mestni občini Novo mesto – Oddelek za prostorsko planiranje.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
Št. 012–23/1996-1200
Novo mesto, dne 25. januarja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti