Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2461. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (2001/1), stran 4876.

Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 26. 4. 2001 sprejel
P R O G R A M A P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (2001/1)
1. člen
(Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča)
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99 in 96/00), (v nadaljnjem besedilu: PUP), je bil sprejet leta 1992 na temelju takratne namenske rabe prostora na območju, ki ga PUP obravnava oziroma v skladu s takratnimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine. Ob spremembi namenske rabe v okviru Urbanistične zasnove Novega mesta in razveljavitvi nekaterih prostorskoizvedbenih aktov, je potrebno spremeniti tudi pogoje PUP na območjih novih stavbnih zemljišč in na območjih prostorskoizvedbenih aktov, ki so v glavnem že realizirani. Za realizacijo sprememb in dopolnitev PUP je potrebno v ta namen izdelati oziroma dodelati strokovne podlage, katere bodo osnova za obravnavo in sprejemanje dokumenta ter druge, z zakonom predpisane sestavine.
Če se v postopku izdelave strokovnih podlag in izdelave osnutka izkaže, da so potrebne tudi druge spremembe in dopolnitve PUP, se te vključijo v osnutek.
2. člen
(Območja urejanja in opis predvidenih sprememb in dopolnitev PUP)
Območje urejanja s PUP se razširi na tista območja, za katera se v strokovnih podlagah ugotovi, da skupaj z obstoječim območjem tvorijo funkcionalno povezano celoto. Na celotnem območju urejanja ostanejo v veljavi določila prostorsko izvedbenih aktov, razen tistih, ki bodo razveljavljeni.
S spremembami in dopolnitvami PUP se, tako kot pri temeljnem PUP, določijo:
merila in pogoji za posege:
– na gradbenih parcelah, v osnovni stavbni fond, funkcioniranje ter postavitev začasnih objektov,
– v javnem mestnem prostoru ter v javnih infrastrukturnih sistemih,
– na kmetijskih, gozdnih površinah ter območjih površinskih voda ter
merila in pogoji:
– za varovanje okolja (varovanje zraka, voda, sestave zemljišč, površinske rasti in visoke vegetacije ter varstvo pred hrupom) ter kmetijskih površin,
– za funkcioniranje stavbnih parcel z možnimi oblikami vsebin ter komunalno urejanje,
– za urbanistično in arhitekturno oblikovanje stavbnih in drugih objektov ter površin – velikost funkcionalnega zemljišča, lego objektov, dograjevanje in prenavljanje obstoječih stavb, vzdrževalna dela,
– urejanje prometa,
– komunalno, energetsko in telekomunikacijsko opremljanje,
– za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine,
– za požarno varnost,
– za posege z vidika obrambe,
– za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– za etapnost izvedbe posegov.
Merila in pogoji opredeljujejo tudi obseg, način, vsebino in vrsto posegov v prostor ter so konceptualno nadaljevanje določil obstoječega PUP ter določil urbanistične zasnove.
3. člen
(Vsebina sprememb in dopolnitev PUP)
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na grafični in na tekstualni del PUP na osnovi strokovnih podlag.
4. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP)
– Na osnovi Zakona o javnih naročilih in Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti se izbere izdelovalca strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev PUP (strokovne podlage se izdelajo za tista vsebinska in geografska območja, katera niso dovolj obdelana v strokovnih podlagah urbanistične zasnove).
– Ko za prostor pristojna občinska strokovna služba ugotovi, da osnutek odloka vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave, predlaga županu, da posreduje osnutek v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka; javna razgrnitev se objavi v Dolenjskem listu in v krajevnih skupnostih na krajevno običajen način.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto in v tangiranih krajevnih skupnosti na krajevno običajen način za 30 dni od dneva objave javne razgrnitve.
– V času javne razgrnitve se organizirajo javne obravnave na sedežih tangiranih krajevnih skupnosti.
– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne ali ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka.
– Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, o tem obvesti odbor za okolje in prostor občinskega sveta ter zadolži pristojno službo za pripravo dopolnjenega osnutka.
– Izdelovalec pripravi na osnovi sklepa občinskega sveta ter stališč do pripomb in predlogov dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev odloka ter pridobi soglasja.
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog dopolnjenega osnutka odloka občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dopolnjenega osnutka z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS ter končno gradivo posreduje pristojni upravni enoti ter pristojni urbanistični inšpekcijski službi.
5. člen
(Soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka odloka ter soglasja k dopolnjenemu osnutku odloka:
1. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,
2. Slovenske železnice,
3. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto,
4. Ministrstva za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto,
6. Javno podjetje Komunala Novo mesto,
7. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
8. Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto,
9. Geoplin d.o.o., Ljubljana,
10. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve,
11. BOMA, d.o.o., Novo mesto,
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto,
13. ZVNKD Novo mesto; za področje varstva kulturne dediščine,
14. ZVNKD Novo mesto; za področje varstva naravne dediščine,
15. Tangirane krajevne skupnosti.
Če v postopku priprave spremembe in dopolnitve PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Ob pričetku priprave sprememb in dopolnitev odloka morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo mestne občine podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvenimi usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri izdelavi osnutka sprememb in dopolnitev odloka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga spremembe in dopolnitve odloka s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v osnutkih odloka soglašajo.
6. člen
(Organizacije priprave in dopolnitve odloka)
Naročnik in investitor postopka izvedbe spremembe in dopolnitve Odloka o PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča je Mestna občina Novo mesto.
Koordinator izvedbe je Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje.
Izdelovalec dopolnitve bo izbran na osnovi določil Zakona o javnih naročilih in Pravilnika o oddaji naročil male vrednosti.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Št, 350-03-2/2001-1200
Novo mesto, dne 26. aprila 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti