Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2460. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 4874.

Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 26. 4. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
(Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središč)
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99 in 96/00 – v nadaljnjem besedilu: PUP) temeljijo na specifični problematiki reševanja posameznih morfoloških območij, kjer so dovoljeni ali blokirani različni posegi v prostor; odvisno od strokovnih videnj, poselitvenih vzorcev in potreb po posegih v letu 1991, ob pripravi PUP. V tem času je prišlo do reafirmacije civilnega prava, lastninska pravica postaja klasična pravica, omejena samo s svojo ekonomsko, socialno in ekološko funkcijo, vzpostavlja pa se tudi trg nepremičnin. V letu 1999 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99), po katerem lahko občine predlagajo predloge za širitve naselij šele, ko so racionalno zgoščene in racionalizirane stavbne površine za gradnjo znotraj ureditvenih območij naselij. Drugi vzrok za predloženi program priprave so zakonsko opredeljeni pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč in vpis v zemljiško knjigo na območjih, ki so urejena s prostorsko izvedbenimi akti.
Odpravljanje takšnih pomanjkljivosti PUP omogoča revitalizacijo določenega morfološkega območja in hkrati ne povzroča omejitev za posege na sosednjih območjih ter ne prehaja obstoječih meja pozidave.
2. člen
(Območja urejanja in opis predvidenih sprememb in dopolnitev PUP)
3. III/D4 – Brod
4. III/J1 – Šegova ulica
5. VIII/N3 – Ločna
6. ”II/N1'’ – Vznožje Recljevega hriba
7. III/J2 – Ulica Slavka Gruma
8. V/H8 – Cesta brigad
9. VII/H1 – Koštialova ulica, Lamutova ulica
10. VII/G2 – Labod
11. IX/C3 – Velika Bučna vas
12. IX/I14 – Velika Bučna vas
13. XI/C3 – Obcestni del – Z
14. XI/I1 – Kuzarjev kal
15. IX/12 – Avbar.
3. člen
(Vsebina sprememb in dopolnitev PUP)
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na grafični in na tekstualni del odloka.
4. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP)
– Ko za prostor pristojna občinska strokovna služba ugotovi, da osnutek dopolnitve odloka vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave, predlaga županu, da osnutek javno razgrne.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Dolenjskem listu.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto za 30 dni od dneva objave javne razgrnitve iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Mestne občine Novo mesto.
– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka.
– V času javne razgrnitve se osnutek odloka posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
– Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje dopolnjenega osnutek odloka s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dopolnjenega osnutka z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
5. člen
(Soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka odloka ter soglasja k dopolnjenem osnutku odloka:
1. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,
2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto,
3. Javno podjetje Komunala Novo mesto,
4. Telekom Slovenije PE Novo mesto,
5. Elektro Ljubljana PE Elektro Novo mesto,
6. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve,
7. BOMA, d.o.o., Novo mesto,
8. Slovenske železnice,
9. ZVNKD Novo mesto; za področje varstva kulturne dediščine,
10. ZVNKD Novo mesto; za področje varstvo naravne dediščine,
11. Krajevne skupnosti Drska, Mestne njive, Ločna-Mačkovec, Bučna vas, Žabja vas in Prečna.
Če se v postopku priprave spremembe in dopolnitve odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave spremembe in dopolnitve odloka morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca spremembe in dopolnitve odloka podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvenimi usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri izdelavi osnutka spremembe in dopolnitve odloka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in dopolnitev odloka s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v dopolnjenem osnutku odloka soglašajo.
6. člen
(Organizacije priprave sprememb in dopolnitev odloka)
Naročnik in investitor postopka izvedbe spremembo in dopolnitev odloka o PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča je Mestna občina Novo mesto.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-03-19/2000-1200
Novo mesto, dne 26. aprila 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti