Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001

Kazalo

2468. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2001, stran 4887.

Na podlagi določil zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na 18. redni seji dne 16. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Štore za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Štore.
2. člen
Proračun Občine Štore za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:            SIT
I.   prihodki                   542,932.962
II.   odhodki                    542,932.962
III.  proračunski primanjkljaj (I. – II.)           0
-----------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev               1,100.000
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     1,100.000
VI.   prejeta minus dana posojila in sprememba
    kapitalskih deležev (IV. – V.)             0
VII.  skupni presežek (I. + IV.) – (II. + V.)         0
-----------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
VIII.  zadolževanje                  34,696.047
IX.   odplačilo dolga                34,696.047
X.   neto zadolževanje (VIII. – IX.)
XI.   zmanjšanje sredstev
    na računu (III. + VI. + X.)
-----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
3. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Za izvrševanja občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Pri izvrševanju občinskega proračuna se smiselno uporabljajo določila členov 99., 100., 101., 102. in 103. člena statuta Občine Štore.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih z občinskim proračunom.
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanja likvidnosti občinskega proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so bila namenjena.
Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu dostavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.
8. člen
Župan Občine Štore je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu s 105. členom statuta Občine Štore;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar največ do višine 5% občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Župan mora o izvrševanju občinskega proračuna občinski svet obveščati po periodičnih izračunih.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 40305-0003/01-001
Štore, dne 16. maja 2001.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti