Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2532. Odlok o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica, stran 4968.

Na podlagi 16. in 17. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), zakona o prekrških (Uradni list SRS, 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 87/97, 73/98, 31/00), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se določajo organizacija, pristojnosti in naloge občinskega redarstva.
2. člen
Redarska služba se zaradi posebnega načina delovanja ustanovi kot pomoč pri nadzorstvu nad izvrševanjem občinskih predpisov ter njenih organov s komunalnega in drugega področja, ter predpisov, če je v njih določeno, da je za nadzor pristojna občinska redarska služba.
Redarsko nadzorstvo obsega nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na naslednjih področjih:
– vzdrževanje čistoče na javnih prometnih površinah,
– vzdrževanje in varstvo javnih zelenih površin,
– ravnanje z nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih površinah,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili na javnih površinah,
– javni red in mir,
– druga področja, ki jih s splošnimi akti določi Občina Slovenska Bistrica ali so določena s predpisi države.
3. člen
Redarsko nadzorstvo izvajajo redarji kot pooblaščene osebe, na podlagi pooblastil, določenih s tem odlokom, drugimi splošnimi akti, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in pooblastilom župana.
4. člen
Pooblaščene osebe za izvajanje redarskega nadzora so redarji, organizirani v okviru Komunalne inšpekcije Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave se določi število delovnih mest, stopnja strokovne izobrazbe ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za izvajanje redarskega nadzora.
6. člen
Osebe, ki izvajajo redarski nadzor morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora ter so uniformirane v skladu s predpisi.
7. člen
Oblika službene izkaznice, uniforma ter druga oprema redarja je predpisana s pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
8. člen
Redarji izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili in v zvezi s tem izvajajo ukrepe, ki so z zakonom preneseni nanje in ukrepe, določene z občinskimi predpisi, zlasti:
– opozarjajo na kršitve in odrejajo odpravo pomanjkljivosti,
– odrejajo odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki so parkirana tako, da ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu,
– odrejajo postavitev klešč za blokiranje vozil,
– izrekajo mandatne kazni v skladu z zakonom o prekrških,
– izdajajo plačilne naloge,
– o večjih nepravilnostih obveščajo komunalnega inšpektorja,
– komunalnemu inšpektorju predlagajo uvedbo postopka o prekršku,
– izvajajo druge ukrepe, za katere so pooblaščeni z zakonom, drugim predpisom ali občinskim odlokom.
9. člen
Pravne osebe, osebe civilnega prava in fizične osebe (v nadaljevanju: zavezanci) so dolžni osebi, ki opravlja redarsko službo omogočiti nemoteno opravljanje redarskega nadzora, nuditi potrebno pomoč in dajati podatke.
10. člen
Redarji so za svoje delo odgovorni vodji komunalne inšpekcije.
11. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki noče dati potrebnih podatkov v skladu s 105. členom zakona o prekrških osebi, ki opravlja redarsko službo ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja redarski nadzor ob uradnem postopku,
– ki preprečuje osebi, ki izvaja redarski nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščen, ali jo pri tem ovira,
– ki ne izvrši odrejenega ukrepa osebe, ki opravlja redarski nadzor.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/23-5/2001
Slovenska Bistrica, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.