Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2537. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2001, stran 4975.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi 113. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 20. seji dne 21. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 2001 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki za leto 2001 znašajo 1.572,193.000 tolarjev.
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I. Skupaj prihodki                 1.572,193.000
II. Skupaj odhodki                 1.536,193.000
III. Proračunski presežek               36,000.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolga               36,000.000
IX. Neto zadolževanje                 36,000.000
X. Zmanjšanje sredstev na računu
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov, račun financiranja je sestavni del odloka.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati le za namene, za katera so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so sestavni del odloka.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
1. da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
2. da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 500.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
3. da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
4. da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu,
5. da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti do 5,000.000 tolarjev od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
6. člen
Če z začasnim zadrževanjem izvrševanja proračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan predlagati rebalans proračuna.
V rebalansu proračuna za leto 2001 se prioritetno upošteva rast materialnih stroškov za preteklo leto, ki jo je dosegala in omogočala primerna poraba na prebivalca za vse proračunske uporabnike in ni upoštevana v proračunu za leto 2001.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-7/01-100
Šentjur pri Celju, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti