Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2544. Pravilnik o reševalcih iz vode , stran 4981.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in 34. člena zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o reševalcih iz vode
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa:
1. psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode,
2. programe usposabljanja za reševalce iz vode,
3. obseg preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode,
4. izdajo pooblastil in pogoje za izvajanje programov usposabljanja in preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode.
PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST
2. člen
Reševalec iz vode dokaže psihofizično sposobnost za opravljanje nalog reševalca iz vode, če:
1. opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
2. opravi predpisan zdravniški pregled za reševalca iz vode.
Reševalec iz vode izpolnjuje izobrazbene pogoje, če ima najmanj srednjo izobrazbo.
Preizkus iz znanja plavanja in plavalne sposobnosti opravi tisti, ki plava na razdalji 200 m v času 4,2 minute, pod vodo na razdalji 15 m in na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo najmanj 1 minuto.
PROGRAMI USPOSABLJANJA
3. člen
Reševalec iz vode mora opraviti usposabljanje za reševalca iz vode po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: minister). Minister predpiše programe usposabljanja za:
A) reševalce iz vode za bazenska kopališča,
B) reševalce iz vode za naravna kopališča,
C) reševalce iz vode za potrebe Civilne zaščite, gasilcev in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
D) reševalce iz vode za voditelje in izposojevalce čolnov,
E) reševalce iz vode za športne dejavnosti in dejavnosti v prostem času na divjih vodah.
Programe za reševalce iz vode za kopališča predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za šport.
Sestavni del programov iz prvega in drugega odstavka tega člena so tudi vsebine preverjanja znanja in usposobljenosti po posameznih programih.
Študentom fakultete za šport se pri usposabljanju prizna tisti del programa za reševalca iz vode (osnovni del programa), ki so ga opravili v času študija na fakulteti.
4. člen
Reševalec iz vode mora pred začetkom usposabljanja za reševalca iz vode po predpisanih programih, opraviti tudi preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči v skladu z zakonom o varstvu pred utopitvami.
OBSEG PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI
5. člen
Preizkusi po programih iz 3. člena tega pravilnika se opravijo kot izpiti (v nadaljnjem besedilu: izpit) in letni preizkusi usposobljenosti. Opravljajo se pred komisijo, ki jo imenuje direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava). Izpitna komisija ima predsednika, tri člane ter zapisnikarja. Predsednik in en član morata imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let izkušenj kot reševalca iz vode. Direktor uprave po potrebi imenuje več komisij.
Predsedniku, članom komisije in zapisnikarju pripada plačilo za dejanske ure, opravljene pri delu komisije ter povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
6. člen
Preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode mora reševalec iz vode v skladu z zakonom opraviti enkrat letno po programih iz 3. člena tega pravilnika.
Reševalec iz vode mora pred začetkom opravljanja letnega preizkusa usposobljenosti opraviti preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči in predpisan zdravniški pregled.
7. člen
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, preizkus usposobljenosti pa le iz praktičnega dela. Vsebina preverjanja znanja na izpitu in preizkusu usposobljenosti je določena v posameznem programu. Ocena izpita in preizkusa usposobljenosti je “je opravil“ ali “ni opravil“.
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Kandidat, ki ni uspešno opravil enega dela izpita, lahko ponavlja ta del v roku, ki mu ga določi komisija in ne sme biti daljši od dveh mesecev. Če kandidat tudi v popravnem roku ne opravi izpita ali če med popravnim rokom odstopi, ponavlja izpit v celoti. Kandidat se lahko ponovno prijavi k izpitu po preteku dveh mesecev od zadnjega preverjanja znanja na izpitu. Če kandidat tudi v drugem roku ne opravi izpita, mora opraviti ponovno usposabljanje.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa usposobljenosti, lahko ponavlja preizkus usposobljenosti v roku, ki mu ga določi komisija in ne sme biti daljši od dveh mesecev.
Kandidat, ki je opravil izpit za reševalca iz vode po enem izmed programov usposabljanja, navedenem v 3. členu tega pravilnika, in želi opraviti izpit za reševalca iz vode po drugem programu, opravi za pridobitev potrdila o opravljenem izpitu za posamezno kategorijo samo izpit za vsebine, ki so različne od programa, za katerega že ima izpit.
8. člen
Kandidati, ki želijo opravljati izpit po programih iz 3. člena tega pravilnika in preizkuse usposobljenosti iz 6. člena tega pravilnika, se prijavijo na upravi. K prijavi morajo kandidati priložiti vsa zahtevana dokazila, ki ne smejo biti starejša od treh mesecev.
Kandidate, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, uprava obvesti pisno o neizpolnjevanju pogojev.
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena prijave prostovoljnih gasilcev sprejema in obravnava Gasilska zveza Slovenije.
Datum za opravljanje izpita določi uprava v sodelovanju z izpitno komisijo in izvajalci usposabljanj.
STROŠKI
9. člen
Stroške usposabljanj, stroške izpita in stroške preizkusa usposobljenosti poravna kandidat ali njegov delodajalec oziroma ustanovitelj enote ob prijavi na usposabljanje, izpit ali preizkus usposobljenosti pri izvajalcu usposabljanja.
Uprava določi višino stroškov za opravljanje izpita po programih iz 3. člena tega pravilnika, višino stroškov za opravljanje preizkusov usposobljenosti iz 6. člena tega pravilnika in višino stroškov za popravne izpite ali preizkuse.
Višino stroškov usposabljanja določi izvajalec usposabljanja.
POTRDILA
10. člen
Kandidatu, ki je opravil izpit po enem od programov, navedenih v 3. členu tega pravilnika, se izda potrdilo o opravljenem izpitu za reševalca iz vode na predpisanem obrazcu v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Hkrati s potrdilom prejme kandidat tudi knjižico o dovoljenju za delo reševalca iz vode, v katero se potrjuje tudi vsakoletno preverjanje usposobljenosti za reševalca iz vode. Oblika in vsebina knjižice sta določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerega prejme kandidat en izvod, drugi izvod ostane v arhivu. Kolikor kandidat izgubi potrdilo o opravljenem izpitu ali knjižico o dovoljenju za delo reševalca iz vode, mu uprava izda kopijo na podlagi uradnega preklica izgubljenega ali uničenega dokumenta.
Potrdilo o izpitu in preverjanju usposobljenosti podpiše predsednik izpitne komisije.
POOBLASTILA ZA IZVAJALCE USPOSABLJANJ IN PREIZKUSOV USPOSOBLJENOSTI
11. člen
Organizacija, ki želi izvajati programe usposabljanja in preizkuse usposobljenosti za reševanje iz vode, si mora na upravi pridobiti pooblastilo za izvajanje teh usposabljanj. Za pridobitev pooblastila mora organizacija izpolnjevati naslednje pogoje:
1. registrirana mora biti za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali drugega izobraževanja,
2. imeti mora ustrezen predavateljski kader za izvajanje programov, navedenih v 3. členu tega pravilnika,
3. razpolagati mora s prostori, opremo in učnimi sredstvi, predpisanimi za izvedbo posameznega programa usposobljenosti.
12. člen
Organizacije, ki želijo izvajati programe usposabljanja in preizkuse usposobljenosti za reševalce iz vode, vložijo na upravo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, navedenih v prejšnjem členu. V vlogi mora biti navedeno, za katere programe si organizacija želi pridobiti pooblastilo.
Uprava izda v šestdesetih dneh od vložitve vloge organizaciji, ki izpolnjuje pogoje, pooblastilo.
13. člen
Pooblastilo za izvajalca usposabljanj in preizkusov usposabljanj velja pet let od dneva izdaje.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko predčasno odvzame, če organizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če so pri izvajanju programov usposabljanj ali preizkusov usposobljenosti ugotovljene večje nepravilnosti.
ZBIRKE PODATKOV
14. člen
Uprava vzpostavi in vodi zbirko podatkov o reševalcih iz vode v skladu z zakonom.
Organizacije, ki izvajajo usposabljanja za reševalce iz vode, morajo enkrat letno pošiljati podatke iz svojih evidenc upravi. Podatke morajo posredovati do konca januarja za preteklo leto.
NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Potrdila o opravljenih izpitih za reševalce iz vode, ki so si jih reševalci iz vode pridobili na podlagi pravilnika o varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 33/87) ostanejo v veljavi.
Reševalcem iz vode, ki so opravili izpit za reševalca iz vode na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka, se v roku enega leta izdajo nove knjižice za opravljanje dela reševalca iz vode v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe IV. poglavja pravilnika o varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 33/87), ki urejajo področje strokovne usposobljenosti reševalcev iz vode, program izobraževanja za reševalce iz vode št. 352-2/87 z dne 16. 8. 1988 in navodilo o načinu vsakoletnega preverjanja usposobljenosti reševalca iz vode št. 352-2/87 z dne 16. 8. 1988.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-3/01-3
Ljubljana, dne 24. maja 2001.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti