Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2513. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2001, stran 4947.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. ter 97. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01) je Občinski svet občine Grad na 22. seji dne 11. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grad za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in način izvrševanja proračuna Občine Grad za leto 2001 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in proračunski nadzor.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki za zagotovljeno porabo in prihodki za druge namene.
V bilanci odhodkov se izkazujejo načrtovani tekoči odhodki, investicijski odhodki in oblikovanje rezerv.
V računu financiranja se izkazuje načrtovana zadolžitev občine.
3. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 326,941.000 SIT, in sicer v:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v SIT
I. Skupaj prihodki                  307,941.000
II. Skupaj odhodki                  326,941.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)        –19,000.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                            –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)             –
VII. Skupni primanjkljaj (prihodki minus
odhodki) ter saldo prejetih in
danih posojil (I. + IV.)–(II. + V.)         –19,000.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
IX. Odplačila dolga                      –
X. Neto zadolževanje                 19,000.000
XI. Povečanje sredstev na računih               –
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma porabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se občinski upravi mesečno zagotavlja glede na število zaposlenih in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezna delovna mesta oziroma funkcij, osnova za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzeti nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu občine predložiti finančne načrte za leto 2001 ter zaključne račune za leto 2000 do 31. marca 2001.
III. PRORAČUNSKI NADZOR
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Grad in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
IV. SREDSTVA REZERV
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2001 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v obvezne rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
14. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Grad je odgovoren župan.
15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o podpisu pogodbe za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov v okviru sprejetega proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
16. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
17. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
18. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
19. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnji lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
21. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potrebno obvestiti občinski svet.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 365/2001
Grad, dne 14. maja 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti