Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2424. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2425. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2426. Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1997-1999
2427. Uredba o metodologiji za izdelavo razdelitvene bilance podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka
2428. Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
2491. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
2492. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini
2493. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

MINISTRSTVA

2429. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala
2430. Odredba o spremembi odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in...
2431. Odredba o izobraževalnih programih (poklicnih tečajih) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe farmacevtski tehnik, konfekcijski tehnik, ekonomski tehnik, strojni tehnik, gostinski tehnik, turistični tehnik
2432. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove fundacija Razgledi
2433. Pravilnik o spremembi pravilnika o vozniškem izpitu, preizkusu znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in o preverjanju vozniškega znanja
2434. Pravilnik o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju
2494. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz pšenice v letu 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, ki še ni bil razdeljen
2495. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
2496. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji

USTAVNO SODIŠČE

2435. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti določb 258.b, tretjega odstavka 258.f, prvega odstavka 258.g in šestega odstavka 258.h člena zakona o prekrških in o začasnem zadržanju izvršitve navedenih določb
2436. Odločba o razveljavitvi dela odloka o taksah za obremenjevanje okolja Mestne občine Maribor
2437. Delna odločba o razveljavitvi besed "ob uveljavitvi tega zakona" v četrtem in petem odstavku 67. člena zakona o telekomunikacijah z določitvijo načina izvršitve
2438. Odločba o ugotovitvi, da so 3. člen odloka o pokopališkem redu Občine Krško, tretji odstavek 2. člena odloka o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja...
2439. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
2440. Odločba o razveljavitvi 3. in 4. člena odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Domžale
2441. Odločba o tem, da je v denacionalizacijski zadevi R. M. iz Maribora za denacionalizacijo zemljišč parc. št. 65 in 67/1, obe k.o. Dragučova in parc. št. 153 k.o. Pesniški dvor pristojna Upravna enota Maribor
2442. Odločba o razveljavitvi točke a) do e) 3. člena odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in nacionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Kamnik
2443. Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti Družbenega plana Občine Koper za obdobje 1986 do 1990 ter odloka o sprejetju zazidalnega načrta Industrijska cona Srmin ter o začasnem zadržanju tega odloka
2444. Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ni v neskladju z ustavo in odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 29. člena zakona o financiranju občin
2445. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu "Marina" v Izoli
2446. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Jagodje-sever v Izoli
2447. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena zakona o prometnem davku in o začasnem zadržanju izvršitve tretjega odstavka 68. člena zakona o prometnem davku

BANKA SLOVENIJE

2452. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o osmi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

SODNI SVET

2448. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponavljanju javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2449. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2450. Sklep o imenovanju sodnic na položaj svetnic okrožnega sodišča
2451. Sklep o uskladitvi zneskov tistih osebnih prejemkov in povračil sodnikov, ki se določajo na podlagi cene super bencina

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2453. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. julija 1997
2454. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2455. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2456. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2457. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2458. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2459. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2460. Poročilo o gibanju plač za maj 1997

OBČINE

Bled

2462. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2463. Sklep o soglasju k statutom krajevnih skupnosti v Občini Bled
2464. Sklep Občinskega sveta občine Bled o soglasju k določitvi ekonomske cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled
2465. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91, 50/96)

Cankova

2466. Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1997

Celje

2467. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na drugega naslednjega kandidata z liste SDSS - Socialdemokratske stranke Slovenije v 2. volilni enoti za volitve članov v Občinski svet mestne občine Celje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2469. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Idrija

2470. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih PUP za ureditveno območje mesta Idrija I2 - Na Alij

Kamnik

2472. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik
2473. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2474. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kamnik

Kuzma

2475. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v prvih devetih mesecih leta 1997

Ljubljana

2461. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1997

Logatec

2476. Odlok o varstvu vodnega vira "Kaptažna vrtina Pikelce"

Maribor

2477. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju

Medvode

2478. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode

Murska Sobota

2479. Odlok o zazidalnem načrtu za podaljšek Kajuhove ulice v Murski Soboti
2480. Odlok o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska-sever v Murski Soboti
2481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990,...

Novo mesto

2482. Odlok o spremembi odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Novo mesto
2483. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990...
2484. Sklep o ceniku parkiranja v parkirni hiši na Novem trgu v Novem mestu

Pivka

2485. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Pivka
2486. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka

Radeče

2487. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta KS 6 in KS 6/1 Njivice in zazidalnega načrta KS 9 Dobrava v Občini Radeče

Ravne-Prevalje

2468. Sklep odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem

Škofja Loka

2488. Odlok o spremembi območja naselja Bukov Vrh in Visoko pri Poljanah ter imenovanju naselja Bukov Vrh nad Visokim (Škofja Loka)

Vrhnika

2489. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju KS Ligojna (Vrhnika)

Zreče

2490. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti