Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2489. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju KS Ligojna (Vrhnika), stran 4117.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta KS Ligojna je svet KS Ligojna na seji dne 8. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju KS Ligojna
1. člen
Za območje KS Ligojna se na podlagi odločitve krajanov na referendumu dne 6. 7. 1997 uvede krajevni samoprispevek za sofinanciranje naslednjih nalog:
1. javna razsvetljava,
2. priprava za izgradnjo mrliške vežice,
3. športno igrišče,
4. druga obvezna javna dela.
2. člen
S samoprispevkom bo zbranih 12,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom KS Ligojna.
3. člen
Krajevni samoprispevek je uveden za dobo 5 let, in sicer od 1. 8. 1997 do 31. 7. 2002.
4. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Ligojna, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila,
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti, po stopnji 1% od bruto pokojninske osnove za tekoči mesec,
– od ugotovljenega dobička po stopnji 2%,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov,
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
5. člen
Krajevnega samoprispevka ne bodo plačevali občani od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidninah in civilnih invalidov vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij ter od nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi. Samoprispevka tudi ne bodo plačevali delavci, katerih osebni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
6. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na posebni račun št. 50110-842-140-0082427 krajevni samoprispevek KS Ligojna Agencija RS za plačilni promet.
7. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet KS Ligojna, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanje samoprispevka bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Vrhnika.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci. Zavezancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Vrhnika.
10. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, bo samoprispevek izterjan po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1997 dalje.
Ligojna, dne 18. julija 1997.
Predsednik KS Ligojna
Mirko Verbič l. r.