Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2443. Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti Družbenega plana Občine Koper za obdobje 1986 do 1990 ter odloka o sprejetju zazidalnega načrta Industrijska cona Srmin ter o začasnem zadržanju tega odloka, stran 4082.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sveta Krajevne skupnosti Bertoki, Marije Štajber iz Bertokov in desetih drugih pobudnikov na seji 3. julija 1997
s k l e n i l o:
1. Pobuda za oceno zakonitosti družbenega plana Občine Koper za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94 in 14/95) ter odloka o sprejetju zazidalnega načrta Industrijska cona Srmin (Uradne objave, št. 38/89) Mestne občine Koper se sprejme.
2. Izvrševanje odloka o sprejetju zazidalnega načrta Industrijska cona Srmin se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudniki navajajo, da Občina Koper v času sprejemanja družbenega plana občine ni pridobila mnenja medresorske komisije o usklajenosti osnutka plana s srednjeročnim družbenim planom SRS v skladu s pozneje spremenjenim 50. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 – v nadaljevanju: ZUreP). Po mnenju pobudnikov se ta planski akt zato ne bi smel izvajati. Zazidalnemu načrtu Industrijska cona Srmin pa pobudniki očitajo, da ni v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 – v nadaljevanju: ZUN). Zazidalni načrt naj ne bi vseboval gradbeno-tehničnih in tehnoloških pogojev in elementov za parcelacijo, načrta gradbenih parcel, ocene stroškov, idejnih rešitev prometnega in drugega infrastrukturnega omrežja in naj bi bil zato v nasprotju z določbami 28 do 30 ZUN. Prav tako naj ne bi vseboval predpisanih soglasij (prvi odstavek 39. člena ZUN) ter potrebnih strokovnih podlag o naravnih lastnostih in ustvarjenih razmerah (drugi odstavek 23. člena ZUN). Glede na to, da se z zazidalnim načrtom ureja industrijsko območje, ki meji na skladišča naftnih derivatov velikih kapacitet, naj bi opustitev teh strokovnih podlag pomenila nevarnost za zdravo in varno življenjsko okolje.
2. Glede pravnega interesa za vložitev pobude Svet krajevne skupnosti Bertoki navaja, da gre po statutu Mestne občine Koper za pravno osebo. Izpodbijana predpisa naj bi neposredno posegala na območje krajevne skupnosti in s tem vplivala na njen razvoj in na življenje krajanov KS Bertoki. Marija Štajber iz Bertokov in drugi podpisani krajani Srmina in severnega dela Bertokov naj bi bili z izpodbijanima predpisoma neposredno prizadeti, saj da bodisi posegata v njihovo premoženje na območju urejanja zazidalnega načrta bodisi da bi lahko v njem predvideni posegi s svojimi vplivi močno vplivali na življenje pobudnikov. Predvideni posegi na sedanjih kmetijskih zemljiščih naj bi namreč povzročili dodatne obremenitve podtalnice, zemlje, zraka, prometnic in komunalnega omrežja.
3. Pobudniki ob tem predlagajo tudi začasno zadržanje izvrševanja obeh izpodbijanih aktov, saj naj bi bila ta predpisa podlaga za izdajo lokacijskih dovoljenj za gradnjo terminala za utekočinjen plin na območju Srmina.
B)
4. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo Marije Štajber in desetih drugih podpisanih, medtem ko je za pobudo Sveta Krajevne skupnosti Bertoki ugotovilo, da ne izpolnjuje pogoja izkazanega pravnega interesa iz 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Pravni interes kot pogoj za vložitev pobude je podan, če izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pobudnica Marija Štajber in drugih deset podpisanih pobudnikov so izkazali, da z izpodbijanimi predpisi predvideni posegi posegajo v njihove pravice, pravne interese oziroma pravne položaje, bodisi zaradi razlastitev na območju urejanja zazidalnega načrta bodisi zaradi večje ekološke, komunalne in prometne obremenjenosti, ki bi jih posegi povzročili. Po drugi strani pa ti predpisi neposredno ne posegajo v pravice krajevne skupnosti oziroma njenega sveta. Svet krajevne skupnosti bi imel pravni interes le za vlaganje pobud za oceno predpisov, ki neposredno posegajo v njene pravice, pravne interese ali pravni položaj, ne pa tudi za sprožanje pobud za oceno predpisov, ki posegajo v pravice prebivalcev krajevne skupnosti.
5. Ustavno sodišče bo moralo v postopku ocene zakonitosti izpodbijanega plana predvsem ugotoviti, ali je Mestna občina Koper v postopku sprejemanja tega akta ravnala v skladu s 50. členom ZUreP. Glede izpodbijanega zazidalnega načrta pa bo moralo ugotoviti pravilnost postopka njegovega sprejemanja (predvsem glede priprave strokovnih podlag) oziroma, ali vsebuje z ZUN predpisane sestavine.
6. Ustavno sodišče je sprejelo tudi zadržanje izvrševanja izpodbijanega zazidalnega načrta do končne odločitve sodišča, saj bi lahko njegovo izvrševanje pripeljalo do težko popravljivih škodljivih posledic. Ustavno sodišče pa ni zadržalo izvrševanja izpodbijanega srednjeročnega plana, saj sam po sebi ni podlaga za pridobivanje dovoljenj in za izvajanje v njem predvidenih posegov v prostor na območju urejanja z zazidalnim načrtom.
C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-130/96-17
Ljubljana, dne 3. julija 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.