Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2465. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91, 50/96), stran 4097.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 22. seji dne 3. julija 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91, 50/96)
I
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo spremembe in dopolnitve PUP Bled, ki so nastale na individualno željo investitorja. Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah, način njihovega sodelovanja, ter roki za posamezne faze priprave in sprejema prostorsko izvedbenega akta.
Spremembe se nanašajo na stanovanjsko pozidavo ob Partizanski cesti.
II
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in doplnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUP), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v nadaljevanju NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93, v nadaljevanju: ZUNDPP).
III
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba za prostor in varstvo okolja pri Občini Bled;
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus;
– odbor za prostor in varstvo okolja.
Št. 014-15/97
Bled, dne 3. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.