Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2427. Uredba o metodologiji za izdelavo razdelitvene bilance podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, stran 4021.

Na podlagi 26. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za izdelavo razdelitvene bilance podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se natančneje predpisuje izdelava razdelitvene bilance za podjetje, katerega del, ki se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), predstavlja zaključeno delovno celoto (v nadaljevanju: matično podjetje).
2. člen
Matično podjetje iz prejšnjega člena se v skladu s 26. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: ZLPPTR), razdeli na dve gospodarski družbi, pri čemer se del, ki se nahaja na območju TNP, oblikuje kot samostojna delniška družba oziroma družba z omejeno odgovornostjo.
II. IZDELAVA RAZDELITVENE BILANCE
3. člen
Višina sredstev in obveznosti do njihovih virov se v novonastalih delniških družbah oziroma družbah z omejeno odgovornostjo ugotovi z razdelitveno bilanco, ki jo na podlagi podatkov iz zaključnega računa za leto 1992 (po stanju 31. 12.) pripravi matično podjetje v skladu s to uredbo.
Razdelitev na strani sredstev
4. člen
Celotna sredstva matičnega podjetja se razdelijo v dva dela, in sicer so to:
– sredstva, povezana z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
– sredstva, ki niso povezana z opravljanjem dejavnosti na območju TNP.
5. člen
Med sredstva, ki so povezana z opravljanjem dejavnosti na območju TNP, sodijo:
1. nematerialne naložbe, ki služijo opravljanju dejavnosti na območju TNP,
2. zemljišča in gradbeni objekti, ki se nahajajo na območju TNP,
3. proizvodna in druga oprema, ki služi opravljanju dejavnosti na območju TNP,
4. materialne naložbe v pripravi, ki so namenjene opravljanju dejavnosti na območju TNP,
5. ostale postavke materialnih naložb, ki služijo opravljanju dejavnosti na območju TNP,
6. vse dolgoročne terjatve, ki so neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
7. zaloge, ki neposredno služijo opravljanju dejavnosti na območju TNP,
8. vse kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve, ki so nastale na osnovi opravljanja dejavnosti na območju TNP,
9. tisti del morebitne izgube, ki je neposredno povezan z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
10. najeta stanovanja in stanovanjske hiše, v katerih živijo delavci (in njihovi družinski člani), ki opravljajo dejavnost na območju TNP,
11. prosta stanovanja in stanovanjske hiše, ki v sorazmernem delu pripadajo delavcem, ki opravljajo dejavnost na območju TNP
12. vrednost počitniških in športnih objektov (s pripadajočo opremo), ki v sorazmernem delu pripadajo delavcem, ki opravljajo dejavnost na območju TNP, se v tistem delu razdelitvene bilance, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti na območju TNP, izkaže kot terjatev do drugega dela matičnega podjetja, ki ni povezan z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
13. krediti za stanovanjsko graditev tistih delavcev, ki opravljajo dejavnost na območju TNP,
14. druge terjatve iz naslova skupne porabe za stanovanjske potrebe, ki v sorazmernem delu pripadajo delavcem, ki opravljajo dejavnost na območju TNP,
15. ostala izvenposlovna sredstva, ki v sorazmernem delu pripadajo delavcem, ki opravljajo dejavnost na območju TNP.
6. člen
Da bi bila možna opredelitev višine sredstev iz točke 9. – 14. prejšnjega člena te uredbe, mora matično podjetje že pred izdelavo razdelitvene bilance evidentirati število delavcev (zaposlenih na dan 31. december 1992), ki so opravljali dejavnost na območju TNP.
7. člen
V posebni prilogi razdelitvene bilance poda matično podjetje za vsako posamezno sredstvo oziroma skupino sredstev obrazložitev, iz katere je razvidno, na kakšen način je posamezno sredstvo oziroma skupina sredstev povezana z opravljanjem dejavnosti na območju TNP.
Razdelitev na strani obveznosti
8. člen
Vse obveznosti matičnega podjetja se razdelijo v dva dela, in sicer so to:
– obveznosti, povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
– obveznosti, ki niso povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP.
9. člen
Med obveznosti, ki so povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP, sodijo:
1. dolgoročne rezervacije, ki so neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
2. vse dolgoročne obveznosti, ki so povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
3. vse kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, ki so povezane z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
4. morebitni nerazporejeni dobiček, ki je povezan z opravljanjem dejavnosti na območju TNP,
5. obveznosti do virov izvenposlovnih sredstev, ki v vsebinskem oziroma sorazmernem delu pripadajo zaposlenim, ki opravljajo dejavnost na območju TNP.
10. člen
V posebni prilogi razdelitvene bilance poda matično podjetje za vsako posamezno obveznost oziroma skupino obveznosti obrazložitev, iz katere je razvidno, na kakšen način je posamezna obveznost oziroma skupina obveznosti povezana z opravljanjem dejavnosti na območju TNP.
11. člen
Vsa ostala sredstva in obveznosti, ki niso zajeta v 5. in 9. členu te uredbe, pripadajo drugemu delu matičnega podjetja, ki ne opravlja dejavnosti na območju TNP.
12. člen
Kapital vsakega izmed obeh na novo nastalih delov podjetja je razlika med vsemi sredstvi in vsemi obveznostmi vsakega dela podjetja.
III. UGOTAVLJANJE DRUŽBENEGA KAPITALA, KI JE OSNOVA ZA LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE
13. člen
Na podlagi razdelitvene bilance, izdelane v skladu s 3. do 12. členom te uredbe, nastaneta po stanju na dan 31. december 1992 dve novi bilanci za dva dela matičnega podjetja.
14. člen
Višina družbenega kapitala, ki je predmet lastninskega preoblikovanja, se v vsakem posameznem delu matičnega podjetja ugotovi z otvoritveno bilanco, izdelano v skladu s 26. členom ZLPPTR po določilih uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95).
15. člen
Razdelitvena bilanca, izdelana v skladu z določili te uredbe, je vključno s pojasnili iz 6., 7. in 10. člena te uredbe sestavni del programa lastninskega preoblikovanja, ki ga matično podjetje za vsako posamezno novoustanovljeno gospodarsko družbo predloži Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agencija).
16. člen
V postopku odobritve programa lastninskega preoblikovanja preveri agencija formalno in vsebinsko pravilnost izdelave razdelitvene bilance matičnega podjetja v skladu s to uredbo.
IV. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-09/97-1
Ljubljana, dne 17. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik