Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2485. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Pivka, stran 4114.

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/94 – odločba US RS), 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 39. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 17. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Pivka
1. člen
I. TEMELJNE DOLOČBE
S tem odlokom se v Občini Pivka določi: obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina taks je določena v tarifi občinskih upravnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo občinske upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Takse ne plačujejo:
– organi občine oziroma njeni skladi,
– teritorialne enote občine,
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
Plačevanja taks so oproščeni:
– društva, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami,
– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalidnosti,
– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času dokler niso zaposleni,
– učenci osnovnih in srednjih šol za spise in dejanja v zvezi s šolanjem,
– osebe, ki podarijo svoje premoženje občini v postopku s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic,
– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal materialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna služba.
Za občinske upravne takse veljajo tudi druge oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Vrednost točke se s sklepom župana enkrat letno usklajuje s porastom cen na drobno v Republiki Sloveniji. Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun točke na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini oziroma upravnih kolekih takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se opravijo.
7. člen
Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga ali zahteva neposredno od stranke ne sme sprejeti.
8. člen
Če vloga ali zahteva za katero ni plačana občinska upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje takšnemu zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
9. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je plačal večjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne, oziroma dela preveč plačane takse na podlagi pisnega zahtevka.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka o občinskih upravnih taksah je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. XIX-1/97
Pivka, dne 17. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

         TARIFA OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS                                 Taksa v točkah

I. VLOGE

Tarifa št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, kolikor v
tej tarifi ni predpisana kakšna druga taksa.

Opomba: taksa se ne plača za poznejše vloge,

ki se navezujejo na že vloženo zahtevo                    5

Tarifa št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo               120

Tarifa št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu

javne lastnine v splošni rabi                        100

Tarifa št. 4

Za vloge o odkupu in menjavi javne

lastnine oziroma pravice uporabe                      100

Tarifa št. 5

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep

izdan v upravni stvari                            20


II. POTRDILA IN OGLEDI

Tarifa št. 6

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč

po veljavnem družbenem planu in prostorskih

izvedbenih aktih občine                           20

Tarifa št. 7

Za ogled na terenu ob postopkih

in posegih v prostor                            100


III. ODLOČBE

Tarifa št. 8

Za izdajo odločbe o obratovalnem času

trgovin in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov            30

Tarifa št. 9

Za vse odločbe za katere ni predpisana

posebna taksa                                30


IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE

Tarifa št. 10

Za predpise ali fotokopije uradnih aktov

ali listin pri občinskem organu:

- za vsako stran izvirnika                          2


V. OPOMIN

Tarifa št. 11

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

- do 75 točk                                 10

- nad 75 točk                                20