Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2461. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1997, stran 4092.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), ter 26. in 85. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na izredni seji dne 15. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1997(v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljubljana.
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja skupaj s prilogami, ki tvorijo posebni del proračuna in je sestavni del tega odloka.
Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tudi prihodke in odhodke Sklada stavbnih zemljišč in Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljane.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 26.628,515.000 SIT.
Odhodki proračuna za leto 1997 znašajo 26.628,515.000 SIT od tega:
– financiranje zagotovljene
porabe                    15.697,826.000 SIT
– financiranje drugih
dogovorjenih nalog              10.930,689.000 SIT
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Mestne občine Ljubljana.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prihodkov.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
6. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki so dolžni Oddelku za finance mestne uprave Mestne občine Ljubljana predložiti finančne načrte za leto 1997 s primerjalnimi podatki preteklega leta in programe investicij za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča mestni svet na predlog župana.
9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prerazporedijo drugim proračunskim uporabnikom. O prerazporeditvi odloča mestni svet.
10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan. O odločitvi obvesti mestni svet na njegovi naslednji seji.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.
12. člen
Sredstva za plače zaposlenim se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na število zasedenih delovnih mest in poklicnih funkcij v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje plač zaposlenih pri teh uporabnikih.
13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, sredstva za zagotavljanje pravic trajno presežnim delavcem in solidarnostne pomoči.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo na podlagi predloženih dokumentov o že opravljenih storitvah, dobavah oziroma nabavah. Pri tem višina dodeljevanih sredstev ne more presegati mesečnih dvanajstin na proračunskih postavkah zagotovljenih sredstev.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu posebnega dela proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
15. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
16. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana oziroma Oddelka za finance in ob primernem zavarovanju predplačila.
17. člen
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se uporabljajo v skladu z letnim planom.
18. člen
Uporabnikom proračuna se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki je zagotovljena s proračunom.
Uporabniki uporabljajo amortizacijo za ustrezne namene iz 17. člena.
19. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles, strokovne službe mestnega sveta in volilne komisije je odredbodajalec predsednik mestnega sveta.
Za del proračuna, ki je namenjen delovanju nadzornega odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora.
20. člen
Za kritje obveznosti iz naslova obveznic Mestne občine Ljubljana za leto 1997 se zagotovijo sredstva v proračunu.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba, razen za sredstva dela proračuna iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega odloka.
22. člen
Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je pristojen, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh računih Mestne občine Ljubljana, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1997.
Št. 400-1/97
Ljubljana, dne 22. julija 1997.
Podpredsednik
Mestnega Sveta
mestne občine Ljubljana
Mihael Jarc l. r.
     PRORAČUN Mestne občine Ljubljana za leto 1997

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1997 se določa v naslednjih zneskih:                                   v tolarjih
-------------------------------------------------------------------------------
                   Bilanca prihodkov          Račun
                      in odhodkov      financiranja
-------------------------------------------------------------------------------
Prihodki                 26.628,515.000

Odhodki                 26.550,274.000       78,241.000

Primanjkljaj

Presežek                   78,241.000

Povečanje sredstev na računih

Zmanjšanje sredstev na računih
-------------------------------------------------------------------------------


Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del proračuna.

Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so razporejeni po natančnejših namenih
v posebnem delu proračuna.