Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2462. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 4096.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled, (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 22. seji dne 3. julija 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevevanju: SPV).
2. člen
Svet šteje osem članov.
Predsednika, tajnika in člane SPV imenuje župan Občine Bled za štiri leta, in sicer na predlog posameznega organa, ki prispeva svojega člana.
Za člane sveta se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij ter strokovnjaki s področja cestnega prometa. V SPV so zastopani naslednji predstavniki:
en predstavnik OŠ Gorje,
en predstavnik OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled,
en predstavnik Vrtca Bled,
en predstavnik ZŠAM Bled,
en predstavnik Policijskega oddelka Bled,
dva predstavnika Občine Bled,
en predstavnik ZD Bled.
Delovanje sveta je javno in je urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme SPV.
3. člen
Naloge SPV so:
– s svojim delovanjem vpliva na boljšo prometno vzgojo in izobrazbo udeležencev v cestnem prometu,
– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa, ter usklajujejo njihovo delo,
– predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa,
– usklajuje delo organizacij in organov, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– organizira vzgojno preventivne akcije v povezavi z državnimi organi, šolami, društvi, ipd.
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti,
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodeluje z republiškim SPV.
4. člen
Tajnik je član SPV in ga zagotovi Občina Bled.
Administrativno tehnična opravila za SPV zagotovi Občina Bled.
5. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPV potrdi Občinski svet občine Bled v vsakoletnem proračunu na podlagi programa dela SPV. Del sredstev za dejavnost SPV se lahko zagotovi iz drugih virov.
6. člen
SPV je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za naslednje leto.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske. št. 9/85).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/97
Bled, dne 3. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.