Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2486. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka, stran 4116.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 17. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
1. člen
V odloku o ustanovitvi odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka (Uradni list RS, št. 10/96) se spremenijo naslednji členi.
2. člen
Spremeni se v celoti 1. člen tako, da glasi:
“S tem odlokom Občina Pivka s sedežem Kolodvorska 5, Pivka (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Pivka (v nadaljevanju: zavod).
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena se uporabljajo določbe zakona.”
3. člen
Spremeni se v celoti 2. člen tako, da glasi:
“Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Pivka
Sedež zavoda: Prečna ulica 3, Pivka
Skrajšano ime zavoda: OŠ Pivka
V sestavo zavoda sodijo:
– Podružnična šola Zagorje,
– Podružnična šola Šmihel,
– Vrtec Pivka.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
Sedež podružnične šole Zagorje je Zagorje 9, sedež podružnične šole Šmihel je Šmihel 3, sedež Vrtca Pivka pa Pivka, Pot na Orlek 1.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena tako, da glasi:
“Podružnični šoli in Vrtec Pivka v pravnem prometu nimajo pooblastil.”
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da glasi:
“Dejavnosti zavoda so:
– M/80.101 – predšolska vzgoja (dejavnost vrtcev),
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– H/55.51 Storitve menz.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.”
6. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni in glasi:
Predstavnike delavcev zavoda se voli po naslednjem ključu:
– tri predstavnike iz vrst strokovnih delavcev v šoli,
– en predstavnik iz vrst strokovnih delavcev vrtca,
– en predstavnik iz vrst administrativno-tehničnih delavcev zavoda.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da glasi:
“Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol in vrtca.”
8. člen
V poglavju IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda 33a. člen, ki glasi:
“Enota Vrtec Pivka deluje v okviru zavoda Osnovne šole Pivka od 1. 9. 1997 dalje. Delavce, ki bodo na dan 31. 8. 1997 zaposleni v enoti Vrtca Pivka prevzame zavod Osnovna šola Pivka.”
9. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uveljavijo pa se s 1. 9. 1997.
Št. XIX-2/97
Pivka, dne 17. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.