Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2480. Odlok o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska-sever v Murski Soboti, stran 4109.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 11. julija 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever, ki ga je sprejela Skupščina občine Murska Sobota in je bil objavljen v Uradnih objavah št. 9/90.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal Atelje RPS Murska Sobota, d.o.o., pod številko projekta ZN-01/97 v februarju 1997.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine :
A – SPLOŠNI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFIČNI DEL
1. Izrez iz PUP M 1 : 2.500.
2. Kopija katastrskega načrta M 1 : 1.000.
3. Zasnova ureditve M 1 : 1.000.
4. Arhitektonska situacija M 1 : 1.000.
5. Zakoličbena situacija M 1 : 1.000.
6. Funkcionalno zemljišče M 1 : 1.000.
7. Komunalne naprave M 1 : 1.000.
8. Prometna situacija M 1 : 1.000.
9. Požarno varstvo M 1 : 1.000.
10. Gabariti M 1 : 200.
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Meja območja zazidalnega načrta je določena z obodno parcelacijo (območje obdelave).
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Predmet sprememb in dopolnitev sprejetega zazidalnega načrta zajema naslednje graditve in ureditve:
a – gradnja poslovno garažnega objekta Triglav;
b – možnost gradnje poslovno garažnega objekta;
c – možnost gradnje poslovno trgovskega objekta;
d – gradnja poslovnega objekta “Elektro”;
e – gradnja poslovnega objekta “Škrilec”;
f – še nedefinirano območje;
g – gradnja poslovnega objekta ob Ledavi;
h – gradnja gostinskega objekta ob Ledavi;
– podzidava obstoječe pasaže znotraj kompleksa mesne industrije;
– ureditev dovoza k poslovno garažnemu objektu Triglav in ureditev parkirišč;
– preselitev obstoječe TP;
– ureditev prometnega režima na Lendavski ulici.
5. člen
Po posameznih conah v območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja objektov, ki so v osnovni funkciji opredeljene cone.
Funkcija cone se lahko spremeni pod pogojem, da se s spremembo ne povečajo škodljivi vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije.
V tem primeru je potrebno izdelati predhodno analizo – strokovno podlago, v postopku njene izdelave pa morajo dati soglasja k predvideni spremembi (v konkretnem primeru) organi in organizacije, ki so podali soglasja k zazidalnemu načrtu.
Potrebna soglasja opredeli upravna enota v lokacijskem postopku.
6. člen
V primeru posebnih zahtev za določanje lokacijskih pogojev za gradnjo objektov (posebne tehnološke zahteve, povečani vplivi na okolje oziroma preseganje mejnih vrednosti določenih z zazidalnim načrtom) mora občinski upravni organ zahtevati pridobitev dopolnilnih soglasij pooblaščenih organov in organizacij.
Pridobitev soglasij se opravi na podlagi posebno izdelanih strokovnih podlag.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
7. člen
Pri gradnji objektov in drugih ureditvah se morajo upoštevati gradbene linije določene z zazidalnim načrtom. Vse značilnosti urbanističnega oblikovanja posameznih con so podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta.
Načela urbanističnega oblikovanja veljajo enako za predvidene objekte kot za prometne in manipulativne površine.
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
8. člen
Tlorisna oblika objektov mora upoštevati maksimalne horizontalne gabarite, določene v grafičnih podlagah navedenih v 2. členu tega odloka.
Predvidene tlorisne velikosti:
a – gradnja poslovno garažnega objekta Triglav 40 x 36 m ± 2 m;
b – možnost gradnje poslovno garažnega objekta 25 x 31 m ± 2.00 m;
c – možnost gradnje poslovno trgovskega objekta 70 x 25 m ± 2.00 m;
d – gradnja poslovnega objekta “Elektro” 20.50 x 33 m ± 2 m;
e – gradnja poslovnega objekta “Škrilec” 17 x 17 m ± 2 m;
f – rezervirano območje (ni definirano);
g – gradnja poslovnega objekta ob Ledavi 7.50 x 10.00 m ± 2.00 m;
h – gradnja gostinskega objekta ob Ledavi 17 x 26.50 m ± 2 m.
9. člen
Maksimalna višina objektov ne sme presegati etažnosti:
a – gradnja poslovno garažnega objekta Triglav K+P+2+M;
b – možnost gradnje poslovno garažnega objekta K+P+2+M;
c – možnost gradnje poslovno trgovskega objekta K+P+M;
d – gradnja poslovnega objekta “Elektro” K+P+2;
e – gradnja poslovnega objekta “Škrilec” K+P+1+M;
f – rezervirano območje (ni definirano);
g – gradnja poslovnega objekta ob Ledavi K+P+M;
h – gradnja gostinskega objekta ob Ledavi K+P+M.
10. člen
Odmiki med objekti ne smejo biti manjši od višine najvišjega sosednjega objekta oziroma ne manjši od 8 m.
11. člen
Strehe objektov morajo biti dvokapnice oziroma kombinirane.
12. člen
Gradbene linije objektov morajo biti vzporedne z internimi prometnicami znotraj kompleksa.
VI. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER SISTEMA ZVEZ
13. člen
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje.
14. člen
Širine predvidenih komunikacij za javni, mirujoči in peš promet so podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta in so obvezne.
V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta je predvidena sprememba prometnega režima na Lendavski ulici v skladu s sprejeto prometno študijo Mestne občine Murska Sobota.
15. člen
Ogrevanje objektov se rešuje individualno oziroma po posameznih conah (centralna kurjava na lahko kurilno olje ali plin).
16. člen
Trase, zmogljivosti, mesta priključkov, hidrantna mreža ter vsi ostali podatki v zvezi z rešitvami energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter sistema zvez, so podane v grafičnih prilogah navedenih v 2. členu tega odloka.
17. člen
Ob parcelni meji je dovoljena postavitev ograje do višine 1,20 m.
VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV
18. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju kompleksa, je potrebno zbirati v primerne posode in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Odpadna olja je treba zbirati in odvažati v predelavo.
19. člen
Način odvodnje meteornih in fekalnih voda določijo pristojni soglasodajalci.
20. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovoljenih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito proti stanovanjski coni.
21. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI) je potrebno upoštevati vse vodnogospodarske pogoje in soglasja, ki so sestavni del zazidalnega načrta.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA
22. člen
Pred začetkom gradnje vseh predvidenih objektov v območju, ki se ureja z zazidalnim načrtom, je obvezno zagotoviti minimalno infrastrukturno omrežje, ki obsega prometno, kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje, sicer pa je možno vse predvidene gradnje izvajati sočasno.
IX. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA
23. člen
Do realizacije zazidalnega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z zazidalnim načrtom niso dovoljeni.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
Investitorji posameznih gradenj v območju zazidalnega načrta si opremo stavbnega zemljišča (vodovod, elektrika, odvajanje odplak) zagotavljajo sami, kompleksno pa se izvaja v skladu s programom urejanja stavbnih zemljišč.
XI. TOLERANCE
25. člen
Tolerance pri horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov na območju zazidalnega načrta so možne v skladu z grafičnimi prilogami zazidalnega načrta v okviru maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki se ne smejo spreminjati, oziroma se lahko spreminjajo le v primeru, da to kvarno ne vpliva na sosednje objekte, naprave in površine, kar se mora nedvomno ugotoviti v postopku izdelave posebnih strokovnih podlag.
K tako izdelanim strokovnim podlagam se morajo pridobiti soglasja pristojnih organov in organizacij.
26. člen
V primeru potreb po gradnji objektov druge vsebine, kot je to določeno v zazidalnem načrtu oziroma gradnji na rezerviranem območju (območje F), je obvezno izdelati posebne strokovne podlage, na katere je obvezno pridobiti soglasja pristojnih inšpekcijskih služb in drugih kompetentnih organov in organizacij, kar se ugotovi v lokacijskem postopku.
XII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem sprejetja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever, prenehajo veljati določbe odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje “Lendavska–sever v Murski Soboti (Uradne objave št. 9/90).
28. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravni enoti Murska Sobota in upravi Mestne občine Murska Sobota.
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/97
Murska Sobota, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost