Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2496. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji, stran 4121.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 2. člena uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997 (Uradni list RS, št. 73/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
N A V O D I L O
o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji
1. S tem navodilom se predpisuje postopek za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji za 50% na podlagi 2. člena uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997 (Uradni list RS, št. 73/96) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
1.1 Pravico do uvoza cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozila) določene blagovne znamke po znižani carinski stopnji ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te blagovne znamke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je sam ali preko drugih izvoznikov izvozil blago slovenskega porekla za to blagovno znamko.
1.2 Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene blagovne znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem proizvajalcem.
1.3 Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagovne znamke),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene blagovne znamke.
1.4 Potrdilo s podatki iz prejšnje točke predloži uvoznik v evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, ki potrdilu dodeli zaporedno številko – šifro, po kateri se vodi evidenca o izvozu za določeno blagovno znamko in uvozu vozil te blagovne znamke za določenega uvoznika. Po evidentiranju izda Carinska uprava Republike Slovenije potrdilo o dodelitvi šifre.
2. Postopek pri izvozu
2.1 V enotno carinsko listino za izvoz carinski deklarant v polje 39 vpiše štirimestno šifro, določeno s 17. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v prvo podpolje polja 37 vpisana ena od naslednjih šifer postopkov: 1000, 3141, 3146, 3147, 3151, 3155, 3156;
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P04” (“CERTIFICATE OF ORIGIN”) in
c) da je v polje 44 vpisana šifra “P40” (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4 točki tega navodila).
2.2 Poleg listin, ki se običajno prilagajo ECL, carinski deklarant priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri Carinski upravi Republike Slovenije po postopku, določenem v točki 1.4 tega navodila.
2.3 Če pogoj iz točke 2.1 podtočka b) tega navodila ni izpolnjen pri izvozu novih cestnih vozil, ki se uvrščajo v tarifne številke 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 in 8711 in katerih zadnji bistveno ekonomsko upravičeni postopek proizvodnje je bil opravljen na carinskem območju Republike Slovenije, carinski deklarant k ECL priloži izjavo ali fotokopijo izjave sestavljalca oziroma proizvajalca vozil o deležu (procentu) carinske vrednosti, ki je rezultat operacij sestavljanja in proizvodnje v Republiki Sloveniji in vgradnje delov s poreklom iz Republike Slovenije (1. točka tretjega odstavka 2. člena uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997, Uradni list RS, št. 73/96 in 17/97).
2.4 V primeru iz prejšnje točke carinski deklarant v polje 44 ECL vpiše šifre, predvidene v točki 2.1 z opombo, da je v drugo podpolje polja 1 lahko vpisana tudi šifra 3 in s šifro v drugem oklepaju tisti delež carinske vrednosti, ki je rezultat operacij sestavljanja blaga – delov, ki so po poreklu iz Republike Slovenije (npr. (I 80)(1000000) – če je ta delež milijon tolarjev).
3. Postopek pri uvozu
3.1 V enotno carinsko listino za sprostitev blaga v prost promet carinski deklarant v polje 36 vpiše šifro “0”, v polje 39 pa vpiše štirimestno šifro določeno s 17. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v polje 1 drugo podpolje vpisana šifra “4” in
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P40” (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4 točki tega navodila).
3.2 Carinski deklarant priloži k enotni carinski listini poleg listin, ki se sicer prilagajo:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe upravičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številke ECL za izvoz in carinskih izpostav, pri katerih je bilo blago izvozno ocarinjeno in vrednosti izvoženega blaga iz polja 46 ECL, ki predstavlja pokritje za uvoz.
3.3 Uvoznik mora voditi evidenco s podatki o opravljenem izvozu za pokritje uvoza po posamezni blagovni znamki in o izvoznih deklaracijah, s katerimi uveljavlja uvoz po posameznih uvoznih deklaracijah.
4. Carinska uprava Republike Slovenije ugotavlja izvršen izvoz za posamezno blagovno znamko vozil za določenega uvoznika in vrednost uvoženih vozil po znižani carinski stopnji. Evidenca se vodi v tolarjih. Spiski se dostavljajo carinskim organom, kjer je sedež uvoznika. Pristojni carinski organ kontrolira pokritost uvoza s predhodno izvršenim izvozom. Če uvoz vozil ni pokrit s predhodno izvršenim izvozom, pristojni carinski organ o tem obvesti carinski organ, ki je carinil vozila, zaradi naknadnega obračuna carine.
4.1 Pri ugotavljanju izvršenega izvoza v primerih iz 2.3 točke tega navodila se upošteva le delež carinske vrednosti, ki je vpisan v polje 44 ECL in ki je v skladu s posebej priloženo izjavo oziroma fotokopije izjave.
5. Izdajatelj izjave je dolžan carinskim organom predložiti vso potrebno dokumentacijo ali na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bila izdana izjava po 2.3 točki tega navodila. Če carinski organi ugotovijo, da je bila izjava izdana neutemeljeno oziroma ali navaja večji delež carinske vrednosti s poreklom iz Republike Slovenije, se izvoz po ECL s to izjavo ne upošteva pri ugotavljanju izvršenega izvoza.
6. To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 922
Ljubljana, dne 24. julija 1997.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.