Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2483. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990..., stran 4113.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V P R O S T O R S K I H S E S T A V I N
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenega 1997, (sprememba programske zasnove za lokacijski načrt lokalne ceste Dolž–Pangrč grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92 in 58/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 16/96) – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in spremembe lokacijskega načrta,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi spremembe programske zasnove za lokacijski načrt lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje (sprememba dela trase). Te se pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto je navadena cestna povezava opredeljena s programsko zasnovo za lokacijski načrt (Uradni list RS, št. 69/93). Lokacijski načrt je bil sprejet v letu 1994 (Uradni list RS, št. 50/94). Vas Pangrč Grm se sedaj prometno napaja po lokalni cesti Gabrje–Pangrč Grm, ki v gručasto pozidan centralni del vasi vstopa z juga.
Sprememba poteka trase ceste v odnosu na sprejet lokacijski načrt se izvede na sredinskem delu, in sicer od km 1,400 do km 2,387 zaradi neprimernosti prvotne variante glede tehničnih elementov, Lastniških razmerij in pozidanosti koridorja. Tehnično, oziroma stroškovno je najbolj vprašljit 38 m dolg most čez potok Sovpad in serpentina ob njemu. Prometna navezava vasi Pangrč Grm na spodnjem (nižjem) delu naselja bi bila sila neugodna, saj bi po zgrajeni I fazi ceste sledil 80 m dolg vzpon po obstoječi poti (delno tudi preko 25%) do strnjene pozidave v vasi.
V tem primeru bi bil tudi prehod večjih vozil (tovornjakov) po obstoječi cesti skozi vas otežen ali celo, zaradi ozke ceste in pozidave, nemogoč.
Trasa se bo na omenjenem odseku preusmerila južno od naselja Pangrč Grm, in sicer na podlagi idejnega projekta št. C-152/96, ki ga je izdelalo podjetje K.A.B., d.o.o., Novo mesto v aprilu 1997.
Navedeno bo terjalo spremembo omenjene programske zasnove in lokacijskega načrta, ki jih je v letu 1993 in 1994 izdelalo podjetje Topos, d.o.o., iz Dolenjskih Toplic, in sicer v določenih poglavjih.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv glede spremembe LN za lokalno cesto Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje bo določen ob upoštevanju predlogov in zahtev investitorja tj. Sekretariata za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor s svojim Uradom za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Stopiče,
– Krajevna skupnost Dolž,
– JP Komunala Novo mesto,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto.
5. člen
Terminski plan
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov ter spremembe lokacijskega načrta se priče po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutek lokacijskega načrta se dostavita Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitve občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta v roku 8 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežih krajevnih skupnosti Stopiče in Dolž, za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javne razprave se izvedeta na sedežih krajevnih skupnosti Stopiče in Dolž v času javne razgrnitve.
Strokovna obravnava se izvede na sedežu občine v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se posreduje v obravnavo občinskemu svetu v času javne razgrnitve.
Župan poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnittve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan) v roku 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Župam Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in izdelavo spremembe lokacijskega načrta zagotovi sredstva Sekretariat za komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Št. 352-01-3/97-12
Novo mesto, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost