Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2490. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Zreče, stran 4120.

Na podlagi 43., 43a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 7. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Zreče.
2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je za to potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnih zemljišč, in ga priključiti na komunalne objekte in naprave na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnega zemljišča in ga priključiti na komunalne objekte in naprave zgrajene izven območja urejanja stavbnega zemljišča, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če s spremembo njegove namembnosti poveča priključke na komunalne in druge objekte ter naprave sekundarnega omrežja oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.
3. člen
Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka plača sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, ki se ugotovi z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč na območju urejanja.
II. KRITERIJI ZA IZRAČUN SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA PRIPRAVO IN OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
4. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini v predhodnem letu in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:
1. lokacija predvidenega objekta
I. območje: Rogla, Skomarje, Resnik, Planina na Pohorju, Padeški vrh, Koroška vas, Boharina in Bezovje nad Zrečami.
II. območje: ostali del Zreč, Stranice, Bukovlje pri Stranicah, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Križevec, Loška gora, Osredek, Radana vas in Zlakova.
III. območje: center mesta Zreč (Cesta na Roglo do št. 59, Kovaška cesta, Ulica bratov Mernik, Ulica Jurija Vodovnika, Ulica 12. oktobra, Šarhova ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Prečna ulica, Vozna ulica, Vodnikova ulica, Ilirska pot, Prešernova ulica, Cankarjeva ulica, Pohorska ulica, Mladinska ulica, Štajerska ulica, Ulica Borisa Vinterja, Tovarniška cesta in Šolska cesta).
Obseg posameznih območij je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka.
2. stopnja komunalne urejenosti
a) Objekti in naprave individualne komunalne rabe (60% izhodiščne cene)
vrsta komunalnega voda
vročevod ali plinski vod                   32%
vodovod                           18%
fekalna kanalizacija                     22%
električno omrežje                      14%
telefonsko omrežje                      8%
kabelsko omrežje                       6%.
b) Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40% izhodiščne cene)
vrsta komunalnega voda
asfaltirana cesta / makadamska cesta (odstotek za
asfaltne ceste se upošteva, če je asfaltna cesta
oddaljena od objekta manj kot 100m, sicer se upošteva
odstotek za makadamske ceste)              55%/25%
meteorna kanalizacija                    15%
javna razsvetljava                      9%
hidrantno omrežje                      10%
javna parkirišča                       3%
igrišča-javne zelene površine                8%.
Pri izračunu posamezne vrste komunalne opremljenosti, ki v posameznem območju ni navedena, vendar obstoja, se upošteva procent II. oziroma I. območja.
3. korekcijski faktor glede na lokacijo objekta
K = 0,70 za I. območje,
K = 0,50 za II. območje,
K = 0,40 za III. območje.
4. korekcijski faktor glede namembnosti objekta
K = 0,80 za počitniške hišice,
K = 0,50 za poslovne objekte,
K = 0,40 za stanovanjske objekte,
K = 0,30 za proizvodne objekte,
K = 0,20 za objekte deficitarnih storitvenih dejavnosti,
K = 0,15 za garaže in zaprte športne objekte,
K = 0,10 za kmetijske gospodarske objekte,
K = 0,05 za pomožne kmetijske gospodarske objekte (lope, kozolci, silosi) in odprte rekreacijske površine.
5. člen
Izračun sorazmernega deleža stroškov opremljanja se opravi tako, da se število m2 (novega prizidanega ali nadzidanega) objekta, to je koristna površina objekta (JUS U C2. 100), pomnoži s povprečnimi stroški opremljanja za m2 stavbnega zemljišča - upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti. Tako izračunani stroški se korigirajo s faktorji, ki upoštevajo lokacijo objekta in faktorji, ki upoštevajo namembnost objekta.
6. člen
Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča in deficitarne storitvene dejavnosti določi Občinski svet občine Zreče.
Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo komunalne opremljenosti v občini (objekti za individualno komunalno rabo - 60% in objekti za kolektivno komunalno rabo - 40%). Določena je za počitniško hišico v velikosti 50 m2 uporabne površine, za stanovanjski objekt velikosti 150 m2 uporabne površine za poslovne in gospodarske objekte, urade, trgovine v velikosti 200 m2 uporabne površine in za proizvodne in obrtne objekte v velikosti 500 m2 uporabne površine.
Za izračun se vzame neto koristna površina, ki je vzeta iz projekta za pridobivanje dokumenta za graditev in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se za objekt, ki odstopa od površine, za katero je izračunana izhodiščna cena, upošteva dejanska površina objekta.
7. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
8. člen
Olajšave se priznajo:
– investitorju, ki je najmanj 5 let stalni prebivalec območja Občine Zreče in je prispeval k izgradnji gospodarske infrastrukture, se končna višina plačila stroškov zniža za 40% pri novogradnjah, prizidkih,
– investitorju, ki je najmanj 5 let stalni prebivalec Občine Zreče in je prispeval k izgradnji gospodarske infrastrukture, se končna višina plačila stroškov zniža za 80% pri nadzidavah, adaptacijah in preureditvah,
– investitorju, ki obnavlja oziroma adaptira objekt, katerega starost presega 50 let, se oprosti plačila stroškov.
Olajšava se prizna tudi investitorju, ki sicer ni stalni prebivalec občine, pa je plačeval prostovoljne prispevke in samoprispevke v kraju gradnje, če to dokaže s pismenimi potrdili o plačilu prispevkov.
9. člen
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v naslednjih dveh letih.
10. člen
Za gradnjo javnih objektov, kjer je investitor uporabnik občinskega proračuna, lahko župan Občine Zreče investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ali pa v celoti oprosti plačila.
11. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira z indeksom rasti drobno prodajnih cen.
12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, občina namenja za vlaganje za izboljšanje komunalne infrastrukture po letnem programu.
13. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo ali zahtevo občine upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati gradbenega dovoljenja.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Kolikor določene zadeve niso opredeljene s tem odlokom, veljajo določbe zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89).
15. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12-39/97
Zreče, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.