Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2478. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode, stran 4105.

Na podlagi prvega odstavka 88. člena in 93. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 31. seji dne 8. 7. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen in oblika dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu ter pogoje, kriterije in način financiranja melioracij na področju Občine Medvode.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Medvode,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov.
3. člen
Na predlog odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, višino in razporeditev sredstev za program kmetijstva določi Občinski svet občine Medvode z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Medvode se finančna sredstva usmerjajo v:
– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove dostopnosti,
– uvajanje kakovostnih semen in plemenskih živali v smeri višje kvalitete,
– spodbujanje uporabe ekološko primernejših sredstev, analiz krme in zemlje ter testiranja škropilnic, sejalnic ipd. za dvig nivoja okolju prijaznih dejavnosti in racionalnejšo proizvodnjo,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije),
– usmerjanje razvojno naložbenih dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– druge ukrepe za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem oziroma sedežem in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju Občine Medvode.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne daljši od 30 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje.
8. člen
Upravičenost zahtevka in predlog za dodelitev sredstev pripravi KZ Medvode, svetovalna služba in komisija iz 11. člena v okviru proračunskih sredstev namenjenih za razvoj in ohranjanje kmetijstva. Potrebno dokumentacijo dostavijo upravičenci na blagajno HKS in v svetovalno službo. O dodelitvi sredstev odloča župan.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Oddelek za proračun in finance Občine Medvode.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
10. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.
11. člen
1. Plačila storitev
1.1. Male melioracije:
Namen: izboljšanje kmetijskih zemljišč, preprečitev zaraščanja v hribovitem svetu.
Pogoji za pridobitev sredstev: program svetovalne službe ob predložitvi zahtevka in ostale potrebne dokumentacije (posestni list, mapna kopija). Program odobri komisija, ki jo imenuje župan.
Občina Medvode financira 75% predračunske vrednosti za višinske kmetije in 50% za nižinske kmetije.
1.2. Urejanje pašnikov
Namen: spodbujati pašništvo in preprečitev zaraščanja v hribovitem svetu.
Pogoji za pridobitev sredstev: program svetovalne službe ob predložitvi zahtevka in ostale potrebne dokumentacije (posestni list, mapna kopija). Program odobri komisija, ki jo imenuje župan.
Občina Medvode financira 75% predračunske vrednosti za višinske kmetije in 50% za nižinske kmetije.
1.3. Posebne strokovne naloge svetovalne službe
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj, demonstracij in raziskovalnih nalog na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: program kmetijske svetovalne službe za posamezno dejavnost, ki se priloži k vlogi za dodelitev sredstev.
1.4. Analiza zemlje in krme
Namen: analiza krme služi kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, analiza zemlje pa zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračunavanje gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaženje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun in seznam upravičencev s številom vzorcev. Občina Medvode financira 100% ceno opravljene storitve.
1.5. Testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav ipd.
Namen: testiranje omogoča optimalno uporabo zaščitnih sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator testiranja (kmetijska svetovalna služba) na osnovi dobljenih prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na osnovi računa ter poročila o opravljenem testiranju. Občina Medvode financira 50% cene opravljene storitve.
12. člen
2. Subvencije in premije v kmetijstvu
2.1 Rastlinska proizvodnja
2.1.1. Sofinanciranje nakupa semenske koruze
Namen: spodbujati uporabo kvalitetnih in za naše pridelovalne pogoje ustreznih hibridov semenske koruze, ki zagotavljajo stabilne in kvalitetne pridelke.
Pogoji za pridobitev sredstev je dokazilo o nabavi (veljaven račun), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 7. 1997. Občina Medvode sofinancira 30% nabavne vrednosti semen.
Ukrep velja za količine minimalno 10 kg ali 50.000 zrn.
2.1.2. Sofinanciranje nakupa semen TDM in krmnih dosevkov
Namen: spodbujati uporabo kvalitetnih in za naše pridelovalne pogoje ustreznih semen travno-deteljnih mešanic in krmnih dosevkov, ki zagotavljajo optimalno izrabo travne ruše in rabo njivskih površin po spravilu žit, kar zagotavlja večje količine kvalitetne voluminozne krme.
Pogoji za pridobitev sredstev je dokazilo o nabavi (veljaven račun), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 10. 1997. Občina Medvode sofinancira 30% nabavne vrednosti semen.
Ukrep velja za količine minimalno 5 kg.
2.1.3. Sofinanciranje nakupa semen krušnih in krmnih žit
Namen: spodbujati uporabo kvalitetnih in za naše pridelovalne pogoje ustreznih semen žit. Z uvajanjem krmnih žit se poveča samopreskrba govedoreje z močno krmo.
Pogoji za pridobitev sredstev je dokazilo o nabavi (veljaven račun), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 10. 1997. Občina Medvode sofinancira 30% nabavne vrednosti semen.
Ukrep velja za ustrezne količine površine minimalno 0,5 ha.
2.1.4. Sofinanciranje nakupa sadik jagod
Namen: spodbujati gojenje jagod v smeri intenzivnejše rabe obdelovalnih površin in obenem povečati pestrost ponudbe oziroma samopreskrbe.
Pogoji za pridobitev sredstev je dokazilo o nabavi (veljaven račun), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 9. 1997. Občina Medvode sofinancira 10% nabavne vrednosti semen.
Ukrep velja za ustrezne količine površine minimalno 5 arov.
2.1.5. Sofinanciranje nakupa sadik sadnega drevja
Namen: spodbujati investicije v razvoj sadjarstva kot perspektivne in za naše podnebne razmere primerne panoge.
Pogoji za pridobitev sredstev je dokazilo o nabavi (veljaven račun), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 9. 1997. Občina Medvode sofinancira 100 SIT/kom nabavne vrednosti sadike. Ukrep velja le za intenzivne nasade in količine minimalno 500 sadik.
2.1.6. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov
Namen: spodbujati zavarovanje pridelkov za primer naravnih ujm – toča.
Pogoji za pridobitev sredstev je dokazilo o plačilu (zavarovalna polica), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 7. 1997. Občina Medvode sofinancira 30% premije.
2.1.7. Sofinanciranje nakupa okolju prijaznih zaščitnih sredstev
Namen: spodbujati uporabo ekološko primernih zaščitnih sredstev in s tem neposredno vplivati na zmanjšanje onesnaženja okolja.
Pogoj za pridobitev sredstev je dokazilo o nabavi (veljaven račun), ki mora biti predložen najkasneje do 30. 10. 1997. Občina Medvode sofinancira 50% nabavne vrednosti.
Ukrep velja za ustrezne količine površine minimalno 0,5 ha.
2.2. Živinoreja
2.2.1. Sofinanciranje osemenjevanja govejih plemenic
Namen: zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem – mlečna proizvodnja in mesne pasme.
Pogoj za pridobitev sredstev: Do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo direktno na osnovi pogodbe med občino in Veterinarskim zavodom Ljubljana. Občina Medvode sofinancira 30% vrednosti – nižinske kmetije, 100% vrednosti – hribovske kmetije.
2.2.2. Sofinanciranje osemenjevanja kobil
Namen: spodbujati konjerejo.
Pogoj za pridobitev sredstev: Do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi veterinarskega potrdila o brejosti. Občina Medvode sofinancira 50% stroškov osemenjevanja kobil.
2.2.3. Sofinanciranje tretiranja živine na paši
Namen: spodbujati pašo na hribovskih pašnikih na področju Občine Medvode.
Pogoj za pridobitev sredstev: Do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi računa o opravljeni veterinarski storitvi.
Občina Medvode sofinancira 40% zstroškov tretiranja.
2.2.4. Sofinanciranje zavarovanja krav
Namen: spodbujati zavarovanje plemenske živine.
Pogoj za pridobitev sredstev je dokazilo o zavarovanju (zavarovalna polica), ki mora biti predloženo najkasneje do 30. 10. 1997. Občina Medvode sofinancira 20% zavarovalne vrednosti.
2.2.5. Premije za mlado pitano govedo
Namen: spodbujati oziroma ohranjati proizvodnjo mesa.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi dokazila (računa in klavniškega zapisnika) o oddani količini MPG.
Občina Medvode dodeljuje sredstva v višini 40 SIT/kg mesa MPG – nižinske kmetije, 80 SIT/kg mesa MPG - hribovske kmetije.
2.2.6. Regres za nakup plemenskih ovnov, kozlov in merjascev
Namen: spodbujati nakup plemenskih živali z namenom izboljšanja proizvodnosti.
Pogoj za pridobitev sredstev: Do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi dokumentacije (računa, potnega lista, testiranja živali).
Občina Medvode dodeljuje sredstva v višini 30% nabavne vrednosti živali.
2.2.7. Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen: zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Medvode.
Pogoj za pridobitev sredstev: Sredstva se uveljavljajo preko čebelarskega društva, ki mora imeti člane in številko družine.
Občina Medvode dodeljuje sredstva v višini 30% vrednosti zdravljenja.
13. člen
Na predlog odbora za kmetijstvo in gozdarstvo občinski svet vsako leto določi program investicij ter način uporabe proračunskih sredstev v ta namen.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V primeru eventualnega ostanka ali primanjkljaja sredstev na posameznih postavkah, se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene po tem pravilniku, o čemer odloča župan na predlog odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
15. člen
Omejitve regresiranja minimalnih količin semen in zaščitnih sredstev ne veljajo za hribovske kmetije, katerih spisek pripravi svetovalna služba in so sestavni del pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 1571/97
Medvode, dne 8. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.