Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2466. Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1997, stran 4097.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96, 26/97) in 21. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95), je Občinski svet občine Cankova-Tišina na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1997 (v nadaljevanju: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljajo:
1. bilanca prihodkov,
2. bilanca odhodkov,
3. račun financiranja.
V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki za zagotovljeno porabo in prihodki za druge namene.
V bilanci odhodkov se izkazujejo načrtovani tekoči odhodki, investicijski odhodki in oblikovanje rezerv.
V računu financiranja se izkazuje načrtovana zadolžitev občine.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1997 se določijo v višini 662,900.000 in sicer iz naslednjih virov:
SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo          245,000.000
– prihodki za druge namene              417,900.000
Prihodki proračuna občine za leto 1997
se razporedijo za:
– tekoče odhodke                   204,010.000
– investicijske odhodke               453,890.000
– rezerve                       5,000.000
Razčlenjen pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov, bilanci odhodkov in v računu financiranja.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likdvidnostnega proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za finance občine predložiti finančne načrte za leto 1997 ter zaključne račune za leto 1996 do 31. marca 1997.
10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
11. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1997 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v obvezno rezervo občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporadijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
13. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
14. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine določenim v bilanci odhodkov
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna
– o podpisu pogodb za finaciranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov v okviru sprejetega proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
15. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
16. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet s proračunom občine.
17. člen
Krajevna skupnost na katerem območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest, če zagotovi za novogradnje najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti, za preplastitev pa najmanj 70% sredstev po predračunski vrednosti.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti oziroma občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v specifičnih primerih spremeni.
18. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen predpis.
19. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti se vodijo v okviru občinske uprave. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 101/97
Tišina, dne 4. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.