Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih PUP za ureditveno območje mesta Idrija I2 - Na Alij, stran 4100.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet na seji dne 17. julija sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih PUP za ureditveno območje mesta Idrija I2 – Na Alij
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve PUP za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93).
2. člen
Sprememba in dopolnitev se nanaša na ureditveno območje I2 – Na Alij, in sicer na parceli št. 622/2 k.o. Idrija mesto v pritličnem delu novozgrajenega objekta BR1 v velikosti ca. 66 m2.
3. člen
Pod naslovom II. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR se v 9. členu pod točko 6. na koncu odstavka za besedo, in sicer doda:
Na južnem delu območja I2 – Na Aliji se v objektu BR1 dovoli namenska raba za gostinsko dejavnost v velikosti ca. 66 m2.
4. člen
Kartografski in tekstualni del sta prilogi k odloku o spremembi odloka PUP za ureditveno območje mesta Idrija, ki ga je izdelalo podjetje ATELJE 92 d.o.o. Idrija pod št. 29/4-97 v aprilu 1997.
5. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35211-1/96
Idrija, dne 17. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.