Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

98. Uredba o pravilih pogojenosti
99. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
100. Uredba o dopolnitvi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

MINISTRSTVA

41. Pravilnik o dodeljevanju štipendij študentom za pridobitev izobrazbe socialni delavec na področju socialnega varstva
42. Pravilnik o poslovanju notarja z listinami in vpisniki ter tehničnih zahtevah programske opreme za podporo poslovanja notarja
43. Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe
44. Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti
45. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
46. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2023
47. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2023
48. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
101. Pravilnik o načinu vodenja seznama prostih zmogljivosti in poročanju izvajalcev dolgotrajne oskrbe
102. Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo
103. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta

USTAVNO SODIŠČE

49. Odločba o ugotovitvi, da 1., 2. in 3. člen Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje ter 1. in 2. člen Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru niso v neskladju z Ustavo.

SODNI SVET

50. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
51. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
52. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

53. Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v mesecu januarju 2024
54. Odločba o spremembi imena izvira naravne mineralne vode LIFE SPRING
55. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

56. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
57. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
58. Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
59. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2024
60. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2024

OBČINE

Borovnica

61. Sklep o spremembi Sklepa o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
62. Sklep o spremembi Sklepa Občinskega sveta Občine Borovnica

Celje

63. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Gospodarska cona vzhodne Trnovlje I za prostorsko ureditev skupnega pomena za skladiščenje tekočih fosilnih goriv

Črnomelj

64. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2024

Dobrova-Polhov Gradec

65. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2024

Gorenja vas-Poljane

66. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2024

Idrija

67. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Idrija
68. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
69. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
70. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
71. Odlok o dopolnitvah Odloka o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
72. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija
73. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Idrija
74. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ
75. Sklep o cenah gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Idrija

Kamnik

76. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico
77. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2024 v Občini Kamnik

Kanal ob Soči

78. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2024

Koper

79. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper

Kostanjevica na Krki

80. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

Kranjska Gora

81. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2025
82. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024
83. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2025

Krško

84. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v mestni občini Krško za leto 2024

Litija

85. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
86. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Osilnica

87. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2024
88. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Osilnica

Postojna

89. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna za leto 2024

Semič

90. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2024

Slovenske Konjice

91. Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
92. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2174/4 k.o. 1118 Lipoglav
93. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 461/5, 461/8, 461/9, 461/11 vse k.o. 1109 Spodnje Grušovje

Sveti Jurij ob Ščavnici

94. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Trebnje

95. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje

Vrhnika

96. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 7) – kratek postopek

Zagorje ob Savi

97. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi

PREKLICI

104. Preklic objave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico
105. Preklic objave Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2024

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti