Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Št. 610-0001/2024-2 Ob-1047/24, Stran 38
Na osnovi 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 3. člena Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Letnega programa kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/23), Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/23) in sklepa 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji, z dne 21. 12. 2023, št. sklepa 8.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024 
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini v letu 2024. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kontu 412000 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« in se razpisujejo v višini 8.000,00 EUR, po vsebinah, kot sledi:
Zap. št. vsebine
Vsebina:
Delež (%)
Sredstva (€)
1
Redna dejavnost
36
2.880,00
2
Kulturne prireditve
28,5
2.280,00
3
Izobraževanje izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti
9
720,00
4
Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
14
1.120,00
5
Projekti posebnega pomena
12,5
1.000,00
SKUPAJ
100
8.000,00
3. Upravičenci
Do sofinanciranja iz naslova vsebin 1, 2, 3 in 5 so upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – kulturna društva ali registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter plan dela za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini,
– organizirajo letno najmanj eno kulturno prireditev v Občini.
Do sofinanciranja iz naslova vsebine 4 so upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – društva ali registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– nimajo sedeža v Občini, imajo pa sedež v Zgornji Savinjski dolini,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter plan dela za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini,
– organizirajo letno najmanj eno prireditev v Občini.
Vsi izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino.
4. Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
4.1 Splošno
Vloge predlagateljev se točkujejo. Vrednotenje izvede Komisija za kulturo (v nadaljevanju: komisija), ki jo, skladno z določbami 4. člena Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine (v nadaljevanju: Pravilnik), imenuje županja.
Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezno vsebino iz 2. točke tega javnega razpisa. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih za posamezno vsebino, in skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli izvajalci posamezne vsebine. Pripadajoča sredstva posameznega izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo kot produkt števila točk, ki jih izvajalec posamezne vsebine prejme na osnovi teh meril za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini, ter vrednosti točke.
V primeru, da znotraj posameznih vsebin letnega programa ni dovolj predlogov, se preostala sredstva iz take vsebine sorazmerno porazdelijo na tiste vsebine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
Odobreni znesek v nobenem primeru ne more presegati zaprošenega zneska posameznega prijavitelja.
4.2. Vsebine
4.2.1 Redna dejavnost
Vsa društva s sedežem v Občini, z več kot 50 % članstva iz prebivalstva Občine, prejmejo za aktivno leto delovanja po 500 točk. Društva s sedežem v Občini in z manj kot 50 % članstvom iz Občine in večinskim članstvom iz drugih občin, pa prejmejo za aktivno leto delovanja proporcionalno število točk od 500 točk, glede na delež članov iz Občine v celotnem številu članov društva. Za vsakega člana s plačano članarino, društvo prejme dodatno eno točko.
4.2.2 Kulturne prireditve
Kulturna prireditev po teh merilih je predstava, koncert, razstava, proslava, okrogla miza …, ki se izvaja brez vstopnine ali drugih nadomestil stroškov.
Kulturne prireditve se točkujejo, kot sledi:
Vrsta prireditve
Št. točk
Organizacija prireditve v Občini brez lastnega izvajalca
100 točk
Organizacija prireditve v Občini z do vključno 50 % lastnih izvajalcev 
150 točk
Organizacija prireditve v Občini z nad 50 % lastnih izvajalcev 
200 točk
Sodelovanje na prireditvi v Občini
20 točk
 
Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev, se točke sorazmerno delijo med soorganizatorje, ki so se prijavili na javni razpis za izvedbo iste prireditve.
4.2.3 Izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti
Za izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se štejejo razne oblike izobraževanja za dvig kakovostne ravni društva.
Za kontinuirano usposabljanje se šteje izobraževanje, ki ga za člane društva izvaja izbrani strokovni vodja, katerega strokovna usposobljenost se za področje, ki ga pokriva, izkaže z diplomo ali drugo enakovredno listino.
Vrsta
Št. točk
režiser, vaditelj, zborovodja za kontinuirano usposabljanje
15 točk/vajo
 
4.2.4 Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
Za kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva se šteje izobraževanje članov godbe na pihala, ki ga kontinuirano izvaja izbrani strokovni vodja, katerega strokovna usposobljenost se izkaže z diplomo ali drugo enakovredno listino.
Vrsta
Št. točk
Strokovni vodja – za kontinuirano usposabljanje
15 točk/vajo
4.2.5 Projekti posebnega pomena
Predmet so enkratni projekti, kot sta izdaja leposlovnega dela ali zgoščenke, če bistveno pripomoreta k razvoju kulture na območju Občine Rečica ob Savinji oziroma k promociji Občine v širšem okolju.
Projekti posebnega pomena se točkujejo, kot sledi:
Zap. št.
Vrsta prireditve
Št. točk
1
Projekt posebnega pomena z do vključno 50 % lastnih izvajalcev
50 točk
2
Projekt posebnega pomena z nad 50 % lastnih izvajalcev
100 točk
3
Pomen za promocijo in prepoznavnost Občine Rečica ob Savinji
do 20 točk
Točke pod zaporednima številkama 1 in 2 se izključujejo, medtem ko se točke pod zaporedno številko 3 dodajo k prejetim točkam iz zaporednih številk 1 ali 2.
Vsebina prijave in razpisni rok
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec, vključno z obveznimi prilogami, zahtevanimi v obrazcu.
Rok za prijavo je do vključno 15. 3. 2024.
5. Oddaja vlog: prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »Za razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno na sedež Občine. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini. Kontaktni osebi: Urška Selišnik in Nives Krebs, tel. 03/839-18-30.
7. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine: https://www.obcina-recica.si/
8. Obravnava vlog
Komisija bo odpirala vloge predvidoma v zadnjem tednu marca.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občinska uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po izteku roka za prijavo na razpis.
Z izbranimi izvajalci bo županja Občine sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Županja mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
9. Zahtevek za izplačilo sredstev: upravičencem se odobrena sredstva izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti vložen najkasneje do 16. 12. 2024. Izjema so kulturne prireditve, izvedene po tem datumu; za le-te je zadnji rok za oddajo zahtevkov 27. 12. 2024.
10. Priloge
– Obrazec/vloga
– Obrazec/zahtevek.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti