Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Št. 410-1/2024-1 Ob-1031/24, Stran 25
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04, 105/13 in 26/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 106/23) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2024
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v letu 2024 iz sredstev proračuna Občine Medvode. Področja sofinanciranja kulturne dediščine so naslednja:
a) redna društvena dejavnost;
b.1.) akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
b.2.) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
b.3.) redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
c.) raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine;
d) obnova ali izgradnja, v enaki ali podobni obliki in izgledu kot prvotno, na mestu porušenih starih stavb, značilnih za slovensko podeželje in arhitekturo.
Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje področja kulturne dediščine, je 25.000,00 EUR; pri čemer se za področje sofinanciranja obnove ali izgradnje, v enaki ali podobni obliki in izgledu kot prvotno, na mestu porušenih starih stavb, značilnih za slovensko podeželje in arhitekturo pod točko 2.d. prednostno določijo sredstva v višini 5.000,00 EUR. Preostala sredstva v višini 20.000,00 EUR se glede na izkazane potrebe razdelijo med preostala razpisana področja tega razpisa. V primeru, da na razpisano področje pod točko 2.d. ne prispe nobena prijava, komisija ta sredstva lahko nameni za sofinanciranje preostalih razpisanih področij v okviru tega razpisa.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke »8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dediščine – investicije in investicijsko vzdrževanje«.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pod točko 2.a.:
– v okviru svoje dejavnosti morajo imeti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– imajo sedež v Občini Medvode;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
Pod točko 2.b.:
– objekt na območju Občine Medvode mora biti vpisan ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
– izvajalec mora biti lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– izvajalec mora imeti pridobljene kulturno varstvene pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pod točko 2.c. in 2.d.:
– fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
1. V primeru velikega števila prijavljenih projektov bo komisija določila najvišje število vsebin in programov, za katere lahko posamezni izvajalci pridobijo proračunska sredstva. 
2. Posamezni izvajalci vsebin in programov kulturne dediščine lahko za iste projekte le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke. 
3. Pod točko 2.d. se v letu 2024 izmed stavb, značilnih za slovensko podeželje in arhitekturo, sofinancira obnova vaških vodnjakov. Prijavitelji za ta namen se v skladu z dodeljenimi sredstvi s podpisom pogodbe zavežejo, da bodo vaški vodnjaki po obnovitvenih delih služili svoji primarni funkciji. Obnova se sofinancira največ v višini do 5.000,00 EUR na objekt (vaški vodnjak). V kolikor bo za ta namen prijavljeno večje število objektov (vaških vodnjakov), si komisija pridržuje pravico, da za sofinanciranje izbere le en objekt. 
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajate zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Prijava mora biti oddana oziroma predložena na enega od načinov, opredeljenih v točkah 7.1 in 7.2.
7.1 Oddaja elektronsko podpisane prijave
Prijavitelj odda prijavo na javni razpis na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net in jo elektronsko podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
V tem primeru prijave ni treba natisniti in poslati po navadni pošti.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji do zaključka razpisa.
7.2 Oddaja lastnoročno podpisane prijave
Prijavitelj prijavo na javni razpis odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net.
Nato prijavitelj natisnjen kontrolni obrazec vloge, podpisan s strani odgovorne osebe in žigosan, vloži v ovojnico, nanjo nalepi natisnjen obrazec ovojnica vloge in ovojnico odda:
– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali
– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, katere kontrolni obrazec bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana priporočeno na pošto. Prijava, katere kontrolni obrazec bo oddan osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronski sistem, kontrolni obrazec vloge pa ne bo poslan skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci za področja, za katera kandidirate;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 01/361-95-41 (Teja Zajec) oziroma na teja.zajec@medvode.si.
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov kulturne dediščine v letu 2024, so določena v Pravilniku o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04, 105/13 in 26/22).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje vodja občinske uprave. Odpiranje prispelih prijav in delo komisije nista javna. Odpiranje prijav bo komisija opravila v petih delovnih dneh po izteku roka za oddajo prijav. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov kulturne dediščine v letu 2024.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti