Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

80. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, stran 136.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, 90/12, 111/13 in 32/16), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) sta Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 7. redni seji dne 8. 11. 2023 in Občinski svet Mestne občine Krško na 9. seji dne 21. 12. 2023 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/16, v nadaljevanju: Odlok), se v vseh členih besedna zveza »Občina Krško« in nanjo vezane besedne povezave, v vseh sklonih, nadomesti z besedno zvezo »Mestna občina Krško«.
2. člen 
V prvem odstavku 1. člena Odloka se za besedno zvezo »ustanovita javni zavod Galerija Božidar Jakac« doda besedno zvezo »– Muzej moderne in sodobne umetnosti,«.
3. člen 
4. člen Odloka se spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Ime zavoda je Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki. Skrajšano ime: Galerija Božidar Jakac.
(2) V mednarodnem poslovanju galerija uporablja ime Galerija Božidar Jakac – Museum of Modern and Contemporary Art, Kostanjevica na Krki. Skrajšano ime: Božidar Jakac Art Museum.
(3) Sedež zavoda je v Kostanjevici na Krki, Grajska cesta 45.
(4) Zavod je pravna oseba.
(5) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem in razvid muzejev, ki ga vodi pristojni državni organ.
(6) Zavod ima pečat pravokotne oblike, velikosti 58 mm x 22 mm, na pečatu je logotip in napis: GALERIJA BOŽIDAR JAKAC/MUZEJ MODERNE IN SODOBNE UMETNOSTI.«.
4. člen 
Spremenita se besedili drugega in četrtega odstavka 5. člena Odloka, tako, da se pravilno glasita:
»(2) Zavod kot muzej opravlja javno službo opredeljeno skladno s predpisi na področju kulture in varovanja kulturne dediščine. Poleg javne službe zavod izvaja tudi tržno dejavnost, katere cilj je dopolnitev dejavnosti javne službe, izboljšanja kakovosti opravljanja te dejavnosti in doseganje dobička, oziroma najmanj pokritje vseh, s to dejavnostjo, povezanih odhodkov.«
»(4) Zavod izvaja tudi programe usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter dejavnost, storitev in promocijo na področju turizma na območju občine Kostanjevica na Krki, v povezavi z dediščino kot dejavnost, ki se ne financira iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.«.
5. člen 
V 6. členu Odloka se dodajo dejavnosti, ki jih zavod opravlja in so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), in sicer:
»J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.990 
Drugo informiranje
M70.210 
Dejavnost stikov z javnostjo
N79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.«.
6. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah, objavi pa ga sedežna občina.
7. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/2015
Kostanjevica na Krki, dne 8. novembra 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 
Št. 621-1/2009-O703
Krško, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti