Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Št. 410-287/2023-2 Ob-1034/24, Stran 30
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2024 
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine Medvode v letu 2024 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje;
b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 15.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.10 Mladinska dejavnost.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje otroških in mladinskih programov lahko sodelujejo društva ali zveze društev, zavodi, ustanove ali zadruge, ki izvajajo programe za mlade oziroma delujejo v mladinskem sektorju in:
– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih kot članih oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo delovanje na področju izvajanja programov določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni program prijavitelja;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– za sofinanciranje po tem javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki jih je kot javne zavode ustanovila Občina Medvode;
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko komisija določi še dodatno število točk, ki jih mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
Posamezni izvajalci otroških in mladinskih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net z vsemi dokazili in prilogami.
Prijaviteljem svetujemo, da vlog ne oddajate zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Vloga mora biti oddana oziroma predložena na enega od načinov, opredeljenih v točkah 7.1. in 7.2.
7.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net in jo elektronsko podpiše odgovorna oseba prijavitelja. V tem primeru vloge ni treba natisniti in poslati po navadni pošti.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji do zaključka razpisa.
7.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Prijavitelj vlogo na javni razpis odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net.
Nato vlagatelj natisnjen kontrolni obrazec vloge in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, odda skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovojnica vloge in ovojnico oddati:
– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.
8. Pravočasna in popolna vloga
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v 7. točki besedila razpisa.
Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh obveznih sestavin, ki jih določa besedilo razpisa in ki jih prijavitelji ne bodo v celoti dopolnili niti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi, se bodo štele za nepopolne.
Prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev za sodelovanje na razpisu, določenih v besedilu razpisa, se bo štel za neupravičeno osebo. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge prijavitelja in obveznih dokazil.
Občinska uprava bo s sklepom zavrgla:
– prepozno vlogo;
– nepopolno in/ali prepozno dopolnjeno vlogo;
– vlogo, ki jo bo oddala neupravičena oseba.
9. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
10. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci otroških in mladinskih programov v letu 2024, so določena v Pravilniku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan občine. Delo komisije ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila v petih delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v letu 2024.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti