Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

79. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper, stran 122.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o občinskih taksah v Mestni občini Koper 
Št. 426-3/2023
Koper, dne 8. januarja 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 10. redni seji dne 21. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Mestni občini Koper 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinskih taks, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, postopek odmere, obračuna in plačila občinskih taks ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Mestne občine Koper.
(2) Prihodki od občinskih taks so vir občinskega proračuna.
(3) Priloga tega odloka je Tarifa občinskih taks.
Taksni predmeti 
2. člen 
(1) V Mestni občini Koper se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav, sejmov in prireditev;
2. stalne ali začasne oglaševalske objekte, reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah;
3. parkiranje na javnih površinah, za namen izvajanja del ali za namen izvedbe razstav, sejmov in prireditev;
4. uporabo javnih površin in zemljišč v lasti Mestne občine Koper za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«;
5. uporabo javne površine za gostinske in trgovske namene;
6. uporabo javne površine za ureditev gradbišč, postavitev gradbenih odrov in za zapore javnih cest ter javnih površin in
7. opravljanje avtotaksi prevozov.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano.
Prijava taksnega predmeta 
3. člen 
Taksni zavezanci morajo najmanj 15 dni pred postavitvijo taksnega predmeta podati vlogo za izdajo odločbe pristojnega občinskega upravnega organa za vse taksne predmete po tem odloku.
4. člen 
(1) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
(2) Taksnih predmetov, za katere je potrebna odločba iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez odločbe pristojnega občinskega upravnega organa.
Taksni zavezanci 
5. člen 
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom predpisane takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec). Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse 
6. člen 
(1) Taksne obveznosti so določene v točkah.
(2) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve po točkah 1. do 7. iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk, navedenih v Prilogi 1 tega odloka.
(3) Vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena določa župan s sklepom.
Odmera občinskih taks 
7. člen 
Občinska taksa se odmeri:
1. z odločbo za postavitev taksnega predmeta, ki jo izda pristojni občinski upravni organ;
2. za taksne predmete, ki niso podvrženi odločbi iz 3. člena tega odloka, z odločbo, ki jo izda pristojni občinski upravni organ, na podlagi prijave taksnega zavezanca ali ugotovitve pooblaščene osebe občinskega nadzora;
3. s pogodbo oziroma drugim aktom, s katerim se dodeli pravica uporabe infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč.«.
Obračun in plačilo občinske takse 
8. člen 
(1) Občinsko takso plačajo taksni zavezanci na podlagi odločbe o odmeri občinske takse za tekoče koledarsko leto.
(2) Taksni zavezanci, ki pridobijo odločbo za celoletno uporabo taksnih predmetov, lahko plačajo občinsko takso v dveh enakih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo 15. dan od prejema odločbe, drugi obrok pa 15. septembra tekočega leta, če ni v odločbi določeno drugače.
(3) Taksni zavezanci, ki imajo dovoljenje za uporabo taksnih predmetov za obdobje, krajše od enega leta, plačajo občinsko takso v roku, opredeljenem v izdani odločbi, v enkratnem znesku.
9. člen 
(1) Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke iz 6. člena tega odloka, ki velja na dan obračuna z upoštevanjem podatkov o velikosti taksnega predmeta in časa trajanja uporabe.
(2) Če taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega člena za enega taksnega zavezanca, ne presega vrednosti 270 točk, se odmeri v višini 270 točk.
(3) V primerih, ko taksni zavezanec uporablja javno površino brez pravočasne predhodne pridobitve odločbe občinskega upravnega organa, se za ugotovljeni čas uporabe javne površine dodatno odmeri občinska taksa v višini 50 % od obračunane takse za obdobje brez odločbe, določene v 6. členu odloka, na podlagi predhodne ugotovitve organa, pristojnega za nadzor.
(4) Za pravočasno pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine šteje oddaja popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami občinskemu upravnemu organu vsaj 15 dni pred predvidenim začetkom uporabe javne površine.
10. člen 
(1) Taksa se plača v roku 15 dni od vročitve obračuna ali odločbe o odmeri, v kolikor ni v samem obračunu ali odločbi določeno drugače.
(2) Taksa, odmerjena za taksni predmet v 7. točki 2. člena, se plača pred izdajo odločbe, na podlagi obvestila pristojnega upravnega organa.
(3) Občinski upravni organ lahko zavrne izdajo odločbe za uporabo javne površine v primerih, ko ima taksni zavezanec neporavnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih taks do Mestne občine Koper.
(4) Če taksni zavezanec obveznosti ne plača v roku, občinski upravni organ poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti organu, pristojnemu za izterjavo.
Nastanek in prenehanje obveznosti 
11. člen 
(1) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve, prijave taksnega predmeta oziroma začetka uporabe storitve ali javne površine, preneha pa z dnem odjave taksnega predmeta ali s prenehanjem veljavnosti odločbe.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali začetka uporabe taksnega predmeta na podlagi ugotovitve organa, pristojnega za nadzor.
12. člen 
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
Oprostitve plačila takse 
13. člen 
Taksne zavezance se oprosti plačila občinske takse v naslednjih primerih:
1. objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevnih skupnosti;
2. objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje ter objave političnih strank in list, ki so zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Koper;
3. objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Mestne občine Koper in prireditev, ki so pomembne za razvoj turizma v Mestni občini Koper;
4. objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi;
5. taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti;
6. drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 14. členu tega odloka.
14. člen 
Pristojni občinski upravni organ oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
1. z obnovo posebej zaščitenih in obeleženih mestnih znamenitosti (spomenikov) na območju historičnega jedra mesta Koper;
2. z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov izven historičnega jedra mesta Koper;
3. z obnovo objektov v lasti Mestne občine Koper, občinskih javnih podjetij ali Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper;
4. s prireditvami in dejavnostmi širšega promocijskega pomena, ki jih organizirajo Mestna občina Koper, krajevne skupnosti Mestne občine Koper, javna podjetja, javni zavodi in skladi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Koper;
5. s prireditvami, ki jih organizira ali soorganizira Mestna občina Koper;
6. s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in humanitarnih društev;
7. s prireditvami in dejavnostmi širšega promocijskega pomena, ki so skladne z veljavno Strategijo turizma Mestne občine Koper in prispevajo k razvoju turizma, kar zavezanec izkazuje s pozitivnim mnenjem občinske organizacije, pristojne za razvoj, pospeševanje razvoja in promocijo turizma v Mestni občini Koper;
8. s tradicionalnimi prireditvami (šagre, opasila ipd.), ki jih prirejajo društva v kraju svojega sedeža.
II. PRISTOJNI ORGANI 
15. člen 
(1) Pristojni upravni organ za izvajanje določb tega odloka je upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe in promet.
(2) Pristojni organ za opravljanje in izvajanje nadzora nad določbami tega odloka je Medobčinski inšpektorat Medobčinske uprave Istre.
(3) Pristojni upravni organ za izterjavo zapadlih obveznosti iz naslova občinskih taks je urad, pristojen za področje financ.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje posameznika:
1. ki ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. ki postavi taksni predmet brez odločbe pristojnega občinskega upravnega organa.
(2) Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se sankcionira z globo 1.250 EUR.
(3) Posameznika, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se sankcionira z globo 800 EUR.
(4) Za prekršek iz prvega odstavka se odgovorno osebo pravne osebe sankcionira z globo 250 EUR.
17. člen 
(1) Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, ali je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 EUR.
(2) Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Do sprejetja sklepa iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka se določi vrednost točke v višini 0,096 EUR.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 140/06, 103/15 in 160/20) in Sklep o določitvi točke za obračun občinskih taks (Uradni list RS, št. 106/12).
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-3/2023
Koper, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
in materia di imposte comunali nel Comune città di Capodistria 
N. 426-3/2023
Capodistria, 8 gennaio 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta Ufficiale della RS., n. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – mod., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 e 44/22 – ZVO-2), dell’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), dell’articolo 17 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 29/11 – versione consolidata ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Dec. della C. C., 92/14 – Dec. della C. C., 32/16, 15/17 – Dec. della C. C., 73/19 – Dec. della C. C., 175/20 – ZIUOPDVE e 5/21 – Dec. della C. C.) ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in occasione della 10a seduta ordinaria del 21 dicembre 2023 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
in materia di imposte comunali nel Comune città di Capodistria 
I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 
Articolo 1 
(1) Con il presente decreto viene stabilita l’obbligatorietà di corrispondere le tasse comunali, la tipologia e l'importo del tributo, i soggetti passivi, la procedura di accertamento, il calcolo e il pagamento delle tasse comunali, nonché la supervisione dell'applicazione del presente decreto sul territorio del Comune città di Capodistria.
(2) Il gettito delle tasse costituisce una risorsa del bilancio comunale.
(3) Si allegano al presente decreto le aliquote da applicarsi.
Voci imponibili 
Articolo 2 
(1) Nel Comune città di Capodistria la tassa comunale è dovuta per:
1. l'utilizzo di aree pubbliche per mostre, fiere ed eventi;
2. strutture pubblicitarie permanenti o temporanee, cartelloni, avvisi e pubblicità su supporti verticali, fissati o altrimenti contrassegnati in aree pubbliche;
3. la sosta in aree pubbliche per l'esecuzione di lavori o per lo svolgimento di mostre, fiere ed eventi;
4. l'utilizzo di aree e terreni pubblici di proprietà del Comune città di Capodistria per l'esercizio del servizio pubblico a rilevanza economica »gestione di specifici parcheggi pubblici«;
5. l'utilizzo di aree pubbliche ai fini della ristorazione e per scopi commerciali;
6. l'utilizzo del suolo pubblico per l’allestimento di cantieri, il montaggio di impalcature e la chiusura di strade e aree pubbliche; e
7. l'esercizio del servizio di taxi.
(2) Il pagamento della tassa comunale per le attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo in alcuni singoli casi non è vincolante nel caso sia vietato per legge.
Richiesta di autorizzazione per l’installazione di un oggetto imponibile e soggetto al versamento della tassa comunale 
Articolo 3 
Almeno 15 giorni prima dell'apposizione di un oggetto imponibile, i soggetti passivi devono inviare specifica richiesta di emissione di provvedimento autorizzativo all'autorità amministrativa comunale competente per tutte le voci imponibili ai sensi del presente decreto.
Articolo 4 
(1) I soggetti passivi sono tenuti a notificare all'autorità amministrativa comunale competente qualsiasi modifica dell'oggetto imponibile o del soggetto passivo entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.
(2) Nessuna modifica può essere apportata agli oggetti imponibili per i quali è stato richiesto il provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 3 del presente decreto senza previa decisione dell'autorità amministrativa comunale competente.
Soggetti passivi 
Articolo 5 
Sono soggetti passivi di tasse comunali persone giuridiche, imprese individuali o i lavoratori autonomi e le persone fisiche che si servono di oggetti ed effettuano servizi per i quali è previsto un corrispettivo in conformità con il presente decreto (di seguito denominato »soggetto passivo«). Se l'utilizzatore non può essere accertato, il soggetto passivo è il proprietario dell'oggetto per il quale è previsto il versamento della tassa.
Importo della tassa comunale 
Articolo 6 
(1) Le voci soggette a tasse vengono suddivise per punti.
(2) L'importo della tassa comunale per ciascun oggetto o servizio imponibile di cui ai punti da 1 a 7 dell'articolo 2 del presente decreto viene definito dal numero di punti di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
(3) Il valore di ogni singolo punto utilizzato per il calcolo delle tasse comunali di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene stabilito con un’ordinanza del sindaco.
Commisurazione delle tasse comunali 
Articolo 7 
La tassa comunale viene commisurata nel seguente modo:
1. con un provvedimento di accertamento dell'oggetto imponibile emesso dall'autorità amministrativa comunale competente;
2. con l’individuazione degli oggetti non subordinati alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, stabiliti con provvedimento adottato dall'autorità amministrativa comunale competente, in seguito alla richiesta del soggetto passivo oppure in seguito all'accertamento da parte di una persona autorizzata dell'autorità comunale;
3. in conformità con un contratto o altro atto di concessione del diritto di utilizzo dell'infrastruttura per l'esercizio del servizio pubblico a rilevanza economica »gestione di specifici parcheggi pubblici«.
Calcolo e pagamento delle tasse comunali 
Articolo 8 
(1) La tassa comunale deve essere pagata dai soggetti passivi in seguito al provvedimento di accertamento degli importi dovuti per l'anno solare in corso.
(2) I soggetti passivi che ottengono un'autorizzazione annuale di utilizzo degli oggetti imponibili tramite apposito provvedimento, possono scegliere di pagare la tassa comunale in due rate uguali. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 15° giorno successivo alla ricezione del provvedimento e la seconda rata il 15 settembre dell'anno in corso, salvo diverse disposizioni.
(3) I soggetti passivi, autorizzati all’utilizzo degli oggetti imponibili per un periodo inferiore a un anno, devono pagare la tassa comunale entro il termine indicato nel provvedimento ed in un'unica soluzione.
Articolo 9 
(1) La base imponibile viene espressa in punti in conformità all'articolo 6 del presente decreto, in vigore alla data di imputazione e in considerazione dei dati disponibili sulle dimensioni dell'oggetto imponibile e della durata dell'utilizzo.
(2) Nel caso le tasse riscosse ai sensi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo da un soggetto passivo non superino i 270 punti, viene comunque imputata una somma minima pari a 270 punti.
(3) Nel caso in cui il soggetto passivo utilizzi una superficie pubblica senza aver ottenuto in tempi utili il provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità amministrativa comunale, per il periodo di utilizzo della superficie pubblica viene riscossa una tassa comunale aggiuntiva pari al 50 % dei tributi imputati per il periodo non coperto dall’autorizzazione, come previsto dall'articolo 6 del decreto ed in seguito dell’accertamento preventivo da parte dell'autorità preposta alle verifiche.
(4) Quale ricevimento tempestivo di un'autorizzazione per l'utilizzo della superficie pubblica si ritiene essere la presentazione della richiesta integrale e completa di tutti gli allegati all'autorità amministrativa comunale almeno 15 giorni prima dell’utilizzo di che sopra.
Articolo 10 
(1) La tassa deve essere pagata entro 15 giorni dalla data di notifica dell’imputazione impositiva o del provvedimento di accertamento, salvo diversa disposizione specificata nel provvedimento o nell’accertamento stesso.
(2) La tassa imputata all'oggetto imputabile di cui all'art. 2, punto 7, deve essere corrisposta prima del rilascio del provvedimento ed ai sensi della comunicazione dell'autorità amministrativa competente.
(3) L'autorità amministrativa comunale ha facoltà di rigettare il rilascio del provvedimento autorizzativo di utilizzo di una superficie pubblica nel caso il soggetto passivo non abbia versato tutti i tributi comunali al Comune città di Capodistria.
(4) Nel caso il soggetto passivo non dovesse pagare i tributi entro i termini previsti, l’organo amministrativo comunale ha facoltà di presentare la richiesta di esecuzione forzata dei tributi non versati all’organo di competenza.
Insorgenza e cessazione delle passività 
Articolo 11 
(1) L’obbligazione tributaria insorge alla data di apposizione, comunicazione dell’oggetto imponibile ovvero dell'inizio dell'utilizzo di un servizio o di una superficie pubblica, e cessa alla data di cancellazione dell'oggetto imponibile o alla scadenza del provvedimento.
(2) Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia dichiarato l'oggetto imponibile, l'obbligazione tributaria insorge alla data di apposizione dell’oggetto imponibile stesso ovvero dall’inizio dell’utilizzo del predetto ai sensi degli accertamenti dell’autorità responsabile delle verifiche.
Articolo 12 
Il mancato utilizzo temporaneo dell’oggetto imponibile da parte del soggetto passivo non modifica l’obbligazione tributaria.
Esenzioni 
Articolo 13 
Le esenzioni di pagamento delle tasse comunali si applicano ai soggetti passivi nei seguenti casi:
1. pubblicazioni dello stato e di altri enti amministrativi e autorità locali;
2. pubblicazioni degli organizzatori di campagne elettorali durante il periodo elettorale e pubblicazioni di partiti politici e liste, rappresentate nel consiglio comunale di Capodistria;
3. pubblicazioni di eventi organizzati da associazioni, finanziate dal Comune città di Capodistria e celebrazioni di rilievo per lo sviluppo del turismo nel Comune città di Capodistria;
4. pubblicazioni delle organizzazioni umanitarie sulle loro attività;
5. oggetti imponibili che richiamano l'attenzione su siti culturali, naturali e storici;
6. gli altri casi di utilizzo di oggetti imponibili di cui all'articolo 14 del presente decreto.
Articolo 14 
L'autorità amministrativa comunale competente ha facoltà di esonerare il soggetto passivo dal pagamento delle tasse comunali nel caso gli oggetti imponibili siano riconducibili a:
1. riqualificazione di siti di interesse comunale e soggetti a tutela particolare (monumenti) appositamente contrassegnati nel centro storico di Capodistria;
2. restauro di monumenti storici e culturali al di fuori del centro storico di Capodistria;
3. ristrutturazione di edifici di proprietà del Comune città di Capodistria, di aziende pubbliche comunali o del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria;
4. eventi ed attività di vasta portata pubblicitaria organizzati da Comune città di Capodistria, comunità locali del comune, aziende pubbliche, fondi ed enti pubblici, cui fondatore o cofondatore risulta essere il Comune città di Capodistria;
5. eventi organizzati dal Comune città di Capodistria o con la sua partecipazione;
6. eventi ed attività organizzati da organizzazioni e associazioni umanitarie;
7. eventi ed attività di vasto interesse promozionale, conformi con l'attuale strategia turistica del Comune città di Capodistria volti a contribuire allo sviluppo del turismo, circostanza quest’ultima che il soggetto passivo deve dimostrare con parere positivo rilasciato dal servizio comunale di competenza per le attività ed incentivazione dello sviluppo, nonché promozione del turismo nel Comune città di Capodistria;
8. eventi tradizionali (sagre, feste del patrono ecc.) organizzati da associazioni nel luogo in cui hanno sede.
II. AUTORITÀ COMPETENTI 
Articolo 15 
(1) L'autorità amministrativa competente per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è l’Ufficio servizi pubblici economici e traffico.
(2) L'autorità competente per le verifiche in materia di svolgimento ed implementazione delle disposizioni del presente decreto è l'Ispettorato intercomunale dell'Amministrazione intercomunale dell'Istria.
(3) L'autorità amministrativa competente per la riscossione dei tributi comunali scaduti è l'ufficio di competenza per il settore delle finanze.
III. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Articolo 16 
(1) Si commina una sanzione di 250 Euro ai soggetti che:
1. non dichiarano un oggetto o un servizio soggetto al pagamento delle tasse comunali;
2. comunicano informazioni o dati obbligatori errati per il compunto delle tasse nella dichiarazione dell’oggetto imponibile;
3. appongono un oggetto imponibile privo di idoneo provvedimento dell'autorità amministrativa comunale competente.
(2) La persona giuridica che commette una violazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene sanzionata con una multa di 1.250 Euro.
(3) Il singolo soggetto che, nell'ambito dell'esercizio di un'attività autonoma, commette una violazione ai sensi del primo comma del presente articolo viene sanzionato con una multa di 800 Euro.
(4) Per la violazione di cui al comma 1, il responsabile della persona giuridica viene sanzionato con una multa di 250 Euro.
Articolo 17 
(1) Un'organizzazione autorizzata all’esecuzione di attività di affissione ed esposizione di striscioni che subentra in un contratto di affissione o esposizione di striscioni senza verificare la posizione tributaria del subentrato nei confronti del comune, viene sanzionata con una multa di 350 Euro nel caso di accertamento di mancato pagamento delle tasse comunali da parte del predetto.
(2) Il responsabile dell'organizzazione di cui al comma 1 del presente articolo viene sanzionato con una multa di 125 Euro.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 18 
Sino all’approvazione della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 3 del presente decreto, il valore di ogni punto ammonta a 0,096 Euro.
Articolo 19 
Con la data di entrata in vigore del presente decreto, il Decreto in materia di imposte comunali nel Comune Città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 140/06, 103/15 e 160/20) e la Delibera sul valore del punto assegnato per il computo delle tasse comunali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 106/12) cessano di valere.
Articolo 20 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 426-3/2023
Capodistria, 21 dicembre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti