Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Ob-1026/24, Stran 43
Svet zavoda Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, na podlagi sklepa, sprejetega na 1. redni seji Sveta zavoda dne 5. 10. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice OE/direktorja/ica 
Šolskega centra Postojna 
za mandatno obdobje petih let.
Za ravnatelja/ico OE/direktorja/ico javne šole je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI, in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit (za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata).
K prijavi naj kandidati priložijo:
1. dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– o izobrazbi (izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o pedagoški andragoški izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor ga kandidat nima, ga mora opraviti v roku enega leta od začetka mandata),
– potrdilo o nekaznovanosti (v skladu s 107.a členom ZOFVI) iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni (107.a člen ZOFVI),
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (84. člen KZ-1) namen: Varstvo otrok in mladoletnikov, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
2. kratek življenjepis (zaželen) z opisom delovnih izkušenj,
3. program vodenja zavoda za mandatno obdobje in vizija razvoja šolskega centra za mandatno obdobje,
4. izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,
5. kandidati na prijavo napišejo tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko za obveščanje med razpisnim postopkom zaradi morebitnega poziva za dopolnitev vloge.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 8. 2024. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj-ica OE/direktor-ica za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja-ico OE/direktorja-ico ŠC Postojna«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Postojna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti