Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

53. Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v mesecu januarju 2024, stran 95.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1) in 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 13. seji dne 21. decembra 2023 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v mesecu januarju 2024 
1. člen 
Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, priznanih na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se delno opravi v mesecu januarju 2024 za 8,2 odstotka.
2. člen 
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki se uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
1. pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
2. prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku 107. člena ZPIZ-2,
3. vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
4. pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79, 1/82 – odl. US in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 342,75 eura, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 685,47 eura,
5. dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
6. pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
7. pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 28/09 in 61/10 – ZSVarPre),
8. akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91-I),
9. deli pokojnine, priznani po 7. členu Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16),
10. dodatki, priznani po Zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS, št. 34/17 in 119/21),
11. najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2, ki se v mesecu januarju 2024 izplača v višini 335,54 eura,
12. zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2, ki se v januarju 2024 izplača v višini 744,15 eura in
13. najnižji znesek invalidske pokojnine iz četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2 in najnižji znesek pokojnine zavarovancev iz 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 29/22), ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, ki se v mesecu januarju 2024 izplačata v višini 466,34 eura.
3. člen 
Po določbah tega sklepa se v januarju 2024 uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen 
(1) Za odstotek, določen v 1. členu tega sklepa, se v januarju 2024 uskladijo zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec december 2023 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v januarju 2024.
(2) Izplačilo usklajenih zneskov se izplača po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec januar 2024.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2023/13-4/1
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2611-0080
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Danijel Kovač 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti