Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

63. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Gospodarska cona vzhodne Trnovlje I za prostorsko ureditev skupnega pomena za skladiščenje tekočih fosilnih goriv, stran 104.

  
Na podlagi 90. in 119. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), predhodnih soglasij Ministrstva za obrambo ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Dogovora o načrtovanju posodobitve skladišča naftnih derivatov Celje kot prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena ter 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Gospodarska cona vzhodne Trnovlje I za prostorsko ureditev skupnega pomena za skladiščenje tekočih fosilnih goriv 
1. 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Gospodarska cona vzhodne Trnovlje I za prostorsko ureditev skupnega pomena za skladiščenje tekočih fosilnih goriv (v nadaljnjem besedilu: SD ZN za PUSP).
(2) Sklep o začetku priprave SD ZN za PUSP obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo SD ZN za PUSP,
– pravno podlago za pripravo SD ZN za PUSP,
– območje SD ZN za PUSP,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsto postopka in okvirne roke,
– seznam nosilcev urejanja prostora,
– način vključevanja javnosti,
– seznam podatkov in strokovnih podlag,
– obveznosti v zvezi s financiranjem in
– določbe glede okoljske presoje.
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD ZN za PUSP) 
(1) Skladišče naftnih derivatov Celje (v nadaljnjem besedilu: SND Celje) je bilo zgrajeno v začetku 80. let prejšnjega stoletja. Obstoječe skladišče je namenjeno za sprejem naftnih derivatov po železnici, skladiščenju derivatov ter za odpremo derivatov z avtocisternami. Dostop do območja SND Celje je urejen preko obstoječega uvoza z javne poti JP 534171, ki poteka jugozahodno od območja. Območje je ograjeno z varovalno ograjo, na zahodnem delu je uvozno-izvozni del z upravno stavbo in vratarnico. V skladišču se skladiščijo dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Skladišče je tehnološko zastarelo in zato nujno potrebno rekonstrukcije. Skladno z zahtevami Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: investitor) se bodo povečale kapacitete skladiščenega dizelskega goriva in na novo se bo skladiščilo letalsko gorivo Jet A-1. Rekonstruirali se bodo objekti, ki so potrebni za tehnološko dovršeno delovanje skladišča kot celote.
(2) Razlog za izdelavo SD ZN za PUSP je namera investitorja na svojih lastniških parcelah pripraviti pogoje za novogradnjo skladišč za dizelsko in letalsko gorivo (dizel in kerozin) z vso pripadajočo prometno in gospodarsko javno infrastrukturo, s ciljem posodobitve obstoječega SND Celje.
(3) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) gre v primeru SD ZN za PUSP za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena, saj se na območju, ki ga obsega SD ZN za PUSP, načrtujejo objekti in ureditve za skladiščenje fosilnih tekočih goriv z zmogljivostjo najmanj 30.000 m³ (obstoječe skladiščenje zajema 30.000 m³, predvideno dodatno 28.000 m³, skupaj 58.000 m³) in gre za ureditve, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo, posebnega pomena za obrambo države ter vplivajo na ureditve lokalnega pomena.
3. 
(pravna podlaga za pripravo SD ZN za PUSP) 
(1) S Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) je na območju SD ZN za PUSP določena podrobnejša namenska raba 92502 – terminal za plinasto in tekoče gorivo.
(2) Na območju obravnave je trenutno v veljavi Odlok o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« (Uradni list SRS, št. 42/86, 24/89 – UO neizvajanje, Uradni list RS, št. 69/98, 91/00 – LN Bežigrajska cesta, 98/05, 19/09, 80/09, 109/10 – obv. razl., 54/14 – obv. razl. in 46/18). Le-ta ne omogoča načrtovanih novogradenj, ampak zgolj rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav.
4.
(območje SD ZN za PUSP) 
(1) Območje SD ZN za PUSP se nahaja v naselju Trnovlje pri Celju, na severovzhodnem delu mesta Celje. Območje načrtovanja obsega površino okoli 7,8 ha in se v času priprave prostorskega akta lahko spremeni.
(2) Območje SD ZN za PUSP obsega zemljišča s parc. št. 356/9, 355/7, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 352/2, 352/3, 355/2, 355/4, 355/5, 355/6, 356/2, 356/5, 356/8, 357/3, 375/3, 375/5, 412/1, 412/4, 466/1, 465/8, 467/2, 467/3, 467/6, 469, 470/1, 471, 473/2, 473/4, 473/5, 474/1, 475/7, 475/9, 477/3, 479/2, 479/9, 480/10, 483/2, 483/3, 485/1, 485/2, 494/3, del 1484 in del 433/5, vse k.o. 1073 Trnovlje. Območje obravnave je mogoče glede na zasnovo ali zahteve nosilcev urejanja prostora dopolniti, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
5. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev in ostale strokovne podlage za izdelavo SD ZN za PUSP zagotovi investitor. V postopku priprave SD ZN za PUSP se upoštevajo Izhodišča za pripravo SD ZN Gospodarska cona vzhodne Trnovlje I v Mestni občini Celje (št. proj. 250-2022, izdelovalec: Urbanisti d.o.o., junij 2023), smernice nosilcev urejanja prostora ter veljavni prostorski akti Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC).
(2) Ker je za predvideno načrtovanje potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO), mora investitor med pripravo osnutka SD ZN za PUSP zagotoviti tudi okoljsko poročilo (v nadaljnjem besedilu: OP).
6. 
(vrsta postopka in okvirni roki) 
(1) SD ZN za PUSP se skladno s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-3 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb ZUreP-3, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
(2) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je sprejem SD ZN za PUSP predviden v 24 mesecih od uveljavitve tega sklepa.
(3) Minimalni okvirni roki posameznih faz priprave in rok za sprejem SD ZN za PUSP so:
1 Izdelava izhodišč za pripravo SD ZN za PUSP
junij 2023
2 Pridobitev mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja 
11. 8. 2023
3 Predhodna potrditev v skladu z 90. členom ZUreP-3 in sprejetje sklepa o pripravi SD ZN za PUSP 
30 dni
4 Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k SD ZN za PUSP in javno objavi sklep o pripravi SD ZN za PUSP (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi SD ZN za PUSP) na Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP), Direktorat za prostor in graditev
30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa
5 Poziv nosilcem urejanja prostora za izdajo usmeritev in mnenj o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo in pridobitev le-teh
35 dni
6 Priprava osnutka SD ZN za PUSP in osnutka OP
60 dni
7 Objava osnutka SD ZN za PUSP na spletni strani MOC, poziv nosilcem urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP) za podajo mnenja k osnutku SD ZN za PUSP, pridobitev mnenj in odločbe o ustreznosti OP
30 dni (ali več, glede na zahteve NUP)
8 Dopolnitev OP in osnutka SD ZN za PUSP, priprava elaborata ekonomike (v nadaljnjem besedilu: EE) – I. faza
30 dni
9 Predhodna potrditev gradiva, objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (v nadaljnjem besedilu: JR) osnutka SD ZN za PUSP, OP in EE (na spletni strani MOC in na oglasni deski krajevne skupnosti) ter izvedba JR
45 dni
10 Proučitev pripomb javnosti in priprava predloga stališč do pripomb z JR 
30 dni
11 Objava osnutka SD ZN za PUSP in OP na spletni strani MOC, JR in javna obravnava ter seznanitev javnosti z morebitnim nasprotjem interesov
min. 30 dni
12 Predhodna potrditev gradiva, zavzetje in objava stališč do pripomb in predlogov javnosti z JR na spletni strani MOC 
25 dni
13 Izdelava predloga SD ZN za PUSP in OP
20 dni
14 Objava predloga SD ZN za PUSP in OP na spletni strani MOC in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD ZN ter mnenj NUP o ustreznosti OP 
30 dni (+ 15 dni za mnenje ministrstva, pristojnega za CPVO)
15 Priprava usklajenega predloga SD ZN za PUSP in OP – glede na prejeta druga mnenja NUP
20 dni
16 Izdelava končnega EE – II. faza
10 dni
17 Predhodna potrditev v skladu z 90. členom ZUreP-3, obravnava in sprejem usklajenega predloga SD ZN za PUSP na Mestnem svetu MOC
na redni seji MS MOC
18 Občina s sprejetim SD ZN za PUSP in uradno objavo seznani investitorja, Ministrstvo za obrambo in MNVP
15 dni
19 Izdelava končnih izvodov SD ZN za PUSP ter posredovanje investitorju, Ministrstvu za obrambo in MNVP
15 dni – do začetka uveljavitve odloka o SD ZN za PUSP
(4) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
7. 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni NUP, ki v postopku SD ZN za PUSP sodelujejo s podajo mnenj in usmeritev, so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor;
2. Ministrstvo za obrambo;
3. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo;
4. Ministrstvo za infrastrukturo;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport;
6. Ministrstvo za zdravje;
7. Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
8. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o.;
9. Telekom Slovenije d.d. – poslovna enota Celje;
10. Simbio d.o.o.;
11. MOC, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
12. Energetika Celje javno podjetje, d.o.o..
(2) Občina pozove varstvene NUP za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN za PUSP na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za kulturo.
(3) V postopek priprave SD ZN za PUSP se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v okviru postopka priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. 
(način vključevanja javnosti) 
(1) MOC seznani javnost s pričetkom postopka priprave SD ZN za PUSP z objavo tega sklepa (predhodno potrjenega s strani ministra, pristojnega za prostor) na spletni strani MOC, na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Dopolnjen osnutek SD ZN za PUSP se po potrditvi s strani ministrstva, pristojnega za prostor, javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času se javnosti omogoči podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost se s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje seznani preko objave naznanila o javni razgrnitvi na spletni strani MOC in na krajevno običajen način. Razgrnjeno gradivo se objavi na spletni strani MOC, v fizični obliki pa tudi v prostorih MOC in Krajevne skupnosti Trnovlje.
(3) MOC prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih predhodno potrdi ministrstvo, pristojno za prostor. MOC stališča objavi na svoji spletni strani, skupaj s predlogom SD ZN za PUSP.
(4) Po predhodni potrditvi na podlagi tretjega odstavka 90. člena ZUreP-3 sprejme Mestni svet MOC SD ZN za PUSP z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
Za pripravo SD ZN za PUSP mora investitor zagotoviti naslednja strokovna gradiva:
1. geodetski načrt,
2. prikaz stanja prostora,
3. prikaz lastništva zemljišč,
4. investicijske namere lastnikov in investitorjev,
5. utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami NUP,
6. utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov z veljavnimi prostorskimi akti,
7. oceno potrebnih investicij v komunalno, prometno in družbeno javno infrastrukturo,
8. strokovne podlage z usmeritvami za izdelavo strokovne rešitve ureditve območja,
9. elaborat ekonomike,
10. okoljsko poročilo,
11. druge študije, glede na zahteve NUP ter
12. druge strokovne podlage, če bo v postopku priprave SD ZN za PUSP ugotovljeno, da so potrebne.
10. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
(1) Pobudnika izdelave SD ZN za PUSP sta investitor ter Ministrstvo za obrambo.
(2) Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo SD ZN za PUSP zagotovi in financira investitor sam.
(3) Obveznosti investitorja ter razmerja med njim in občino so podrobneje določene z Dogovorom o sodelovanju pri izdelavi dokumentacije za pripravo SD ZN Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I v Mestni občini Celje, št. 23-R00096 z dne 19. 4. 2023, sklenjenim med MOC in investitorjem.
11. 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V postopku priprave SD ZN za PUSP je obvezna izvedba CPVO, v okviru katere se izdela OP.
(2) ZRSVN je dne 11. 8. 2023 na podano pobudo podal mnenje št. 3563-0370/2023-2, v katerem ugotavlja, da območje izdelave SD ZN za PUSP in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega varstvenega območja Natura 2000 in zavarovanega območja. ZRSVN zato ocenjuje, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja v okviru celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Mnenje ZRSVN iz te točke se, skupaj s tem sklepom, objavi na spletni strani MOC.
12. 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi na spletni strani MOC in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-5/2022
Celje, dne 15. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti