Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

103. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta, stran 332.

  
Na podlagi drugega odstavka 145. člena in za izvrševanje 144. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa status, naloge in način delovanja stanovanjskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen 
(status in naloge) 
Svet je posvetovalno delovno telo ministra, pristojnega za stanovanjsko politiko (v nadaljnjem besedilu: minister), in ima naslednje naloge:
– daje mnenja in pobude v postopku priprave nacionalnega stanovanjskega programa ter njegovih sprememb in dopolnitev;
– obravnava ter daje mnenja in pobude ministru glede predlogov predpisov s stanovanjskega področja in drugih vsebin, povezanih s stanovanjsko politiko države;
– svetuje ministru pri pripravi ukrepov na področju stanovanjske politike;
– spremlja stanje na področju stanovanjske politike in izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa ter spremlja uresničevanje njegovih ciljev.
3. člen 
(sestava sveta) 
(1) Svet ima 14 članov.
(2) Svet ima predsednika, ki je minister, in namestnika predsednika, ki je državni sekretar, pristojen za stanovanjsko politiko.
(3) Minister imenuje 12 članov sveta, in sicer po enega predstavnika iz:
1. Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice,
2. Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice za poslovanje z nepremičninami,
3. Inštituta za študije stanovanj in prostora,
4. IPoP – Inštituta za politike prostora,
5. Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
6. Mladinskega sveta Slovenije,
7. Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja,
8. Skupnosti občin Slovenije,
9. Slovenskega nepremičninskega združenja – Fiabci Slovenija,
10. Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica,
11. Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, in
12. Združenja mestnih občin Slovenije.
4. člen 
(mandat) 
Člani sveta so imenovani za čas trajanja mandata vsakokratnega ministra. V primeru prenehanja mandata ministra preneha tudi mandat članov sveta.
5. člen 
(način delovanja) 
(1) Svet se sestaja in deluje na sejah. Seje sklicuje in vodi predsednik sveta.
(2) Predsednika sveta v času njegove odsotnosti nadomešča namestnik predsednika sveta, pri čemer ima iste pravice in dolžnosti kot predsednik sveta.
(3) Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
(4) Vabilo na sejo z dnevnim redom se članom sveta pošlje po elektronski pošti 14 dni pred sejo.
(5) Člani sveta lahko predsedniku sveta predlagajo točko dnevnega reda seje. Odločitev o uvrstitvi predloga na dnevni red seje je v pristojnosti predsednika sveta.
(6) Sodelovanje v svetu je častna funkcija. Člani sveta niso upravičeni do izplačila sejnine in drugih stroškov.
6. člen 
(roki za gradivo) 
(1) Gradiva se pošljejo članom sveta po elektronski pošti najmanj sedem dni pred sejo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v primeru, ko gre za zadeve, ki so nujne, gradivo članom sveta pošlje tri dni pred sejo.
7. člen 
(način odločanja) 
(1) Seja sveta je sklepčna, če je na njej prisotna več kot polovica članov.
(2) Sklepi sveta se sprejemajo z javnim glasovanjem z dvigom rok.
(3) Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov.
8. člen 
(sodelovanje drugih oseb na sejah) 
Predsednik sveta lahko povabi na sejo tudi predstavnike drugih državnih organov oziroma predstavnike strokovne in širše javnosti, ki bi lahko sodelovali pri preučevanju in iskanju najprimernejših rešitev za zadeve iz pristojnosti sveta.
9. člen 
(zapisnik) 
(1) O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga svet obravnava in potrdi na naslednji seji.
(2) V zapisnik se na zahtevo članov sveta vpišejo tudi ločena mnenja članov sveta.
(3) Zapisnik podpiše predsednik sveta.
10. člen 
(javnost dela) 
(1) Seje sveta niso javne.
(2) O delu sveta javnost obvešča njegov predsednik.
11. člen 
(zagotavljanje pogojev za delo sveta) 
(1) Administrativne, organizacijske in strokovne naloge za delo sveta opravlja ministrstvo, pristojno za stanovanjsko politiko (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Dokumentacija, ki se nanaša na delo sveta, se hrani na ministrstvu.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta (Uradni list RS, št. 54/12).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2023/6
Ljubljana, dne 10. januarja 2024
EVA 2023-2720-0018
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti