Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

Št. 410-0285/2023-2 Ob-1033/24, Stran 29
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode za leto 2024 
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 2024 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, znaša 145.000 EUR. Sredstva za področja 2. a, 2. b, 2. e, 2. f in 2. g v višini 120.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost, sredstva za področja 2. c in 2. d v višini 25.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi – vzdrževanje.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov kulture od točke 2. a do točke 2. d lahko kandidirajo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja sofinanciranja od točke 2. e do točke 2. g lahko kandidirajo kulturna društva, druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter samostojni kulturni izvajalci.
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih področij bo komisija določila najvišje število področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu izvajalcu;
– posamezni izvajalci lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net z vsemi dokazili in prilogami.
Prijaviteljem svetujemo, da vlog ne oddajate zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Vloga mora biti oddana oziroma predložena na enega od načinov, opredeljenih v točkah 7.1. in 7.2.
7.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net in jo elektronsko podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
V tem primeru vloge ni treba natisniti in poslati po navadni pošti.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji do zaključka razpisa.
7.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Prijavitelj vlogo na javni razpis odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net.
Nato prijavitelj natisnjen kontrolni obrazec vloge in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja in žigosan, odda skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovojnica vloge in ovojnico oddati:
– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.
8. Pravočasna in popolna vloga
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v 7. točki besedila razpisa.
Vloge, ki jih bodo prijavitelji vložili po preteku razpisnega roka, se bodo skladno s tretjim odstavkom 116. člena ZUJIK štele za prepozne.
Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh obveznih sestavin, ki jih določa besedilo razpisa in ki jih prijavitelji ne bodo v celoti dopolnili niti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi, se bodo štele za nepopolne.
Prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev za sodelovanje na razpisu, določenih v besedilu razpisa, se bo štel za neupravičeno osebo. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge prijavitelja in obveznih dokazil.
Občinska uprava bo s sklepom zavrgla:
– prepozno vlogo;
– nepopolno in/ali prepozno dopolnjeno vlogo;
– vlogo, ki jo bo oddala neupravičena oseba.
9. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).
10. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa:
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov kulturne dejavnosti v letu 2023, so določena v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje vodja občinske uprave Občine Medvode. Delo komisije ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila v petih delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2024.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti