Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

96. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 7) – kratek postopek, stran 148.

  
Na podlagi 125. in 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 7) – kratek postopek 
1. člen
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD OPN 7 zajema celoto območje Občine Vrhnika.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN 7 so:
– uskladitve namenske rabe prostora s pravnomočnimi ugotovitvenimi odločbami za krčitev gozda do 0,5 ha v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
– uskladitve z izdanimi sklepi o lokacijski preveritvi za namen ohranjanja posamične poselitve;
– prevzem ali razveljavitev veljavne izvedbene regulacije prostora, kadar se izvede sprememba meje občine v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– pravnomočnih ugotovitvenih odločb za krčitev gozda, ki jih je izdal Zavod RS za gozdove št.: 3408-04-2777-K058/14, 3408-04-2778-K004/19, 3408-04-2777-K104/19-1, 3408-04-2779/K053/20-1, 3408-04-2779-K108/20-1, 3408-04-2778-K088/21-1, 3408-04-2777-K073/2022-1, 3408-04-2777-K032/2023-1, 3408-04-2777-K033/2023-1, 3408-04-2779-K084/2023-1, 3408-04-2459-K085/2023-1, 3408-04-2777-K089/2023-1;
– Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP ZA_3650 (Naš časopis, št. 488/20);
– Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora PO_997 (Naš časopis, št. 502/22);
– podatka GURS o poteku občinske meje.
3. člen 
(vrsta postopka) 
(1) Na podlagi 125. člena ZUreP-3 se kratek postopek SD OPN 7 izvede po postopku, ki je v občini predpisan za sprejetje drugih občinskih odlokov, pri čemer občina objavi tehnično ustrezno pripravljen predlog SD OPN 7 v prostorskem informacijskem sistemu ter javnosti omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni.
(2) Odlok o SD OPN 7 se sprejme po skrajšanem postopku na podlagi 85. člena Poslovnika o Občinskem svetu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15, 491/21), ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka.
4. člen 
(roki za pripravo SD OPN 7 in posameznih faz postopka) 
FAZA
ROK
Priprava predloga SD OPN 7
januar 2024
Objava predloga SD OPN 7 v PIS in na spletni strani občine
Javna razgrnitev – zbiranje predlogov in pripomb javnosti – 15 dni
februar 2024
Priprava stališč do predlogov in pripomb javnosti
Priprava predloga SD OPN 7
Sprejem predloga odloka na odboru in občinskem svetu
marec 2024
Oddaja končnega gradiva
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Predmet načrtovanja SD OPN 7 ne zahteva sodelovanja nosilcev urejanja prostora.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Javnost lahko na predlog SD OPN 7 poda predloge in pripombe, in sicer v času javne razgrnitve, ki traja 15 dni. Občina o javni razgrnitvi obvesti širšo javnost z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
(2) Občina o javni razgrnitvi pisno obvesti vse krajevne skupnosti ter lastnike zemljišč v območjih, ki jih tangirajo odločbe o krčitvah gozda in lokacijski preveritvi.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Podatke za izdelavo SD OPN 7 poda Zavod RS za gozdove ter GURS. Z elaborati lokacijskih preveritev razpolaga Občina Vrhnika.
(2) Če se v postopku priprave SD OPN 7 izkaže potreba za dodatne podatke ali strokovne podlage, jih zagotovi Občina Vrhnika.
8. člen 
(CPVO oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Predmet načrtovanja SD OPN 7 ne zahteva celovite presoje vplivov na okolje ali presoje sprejemljivosti na varovana območja.
9. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v Našem časopisu, na spletni strani Občine Vrhnika in v državnem prostorskem informacijskem sistemu.
Št. 3503-7/2023(5-08)
Vrhnika, dne 4. januarja 2024
Župan 
Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti