Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

45. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu, stran 86.

  
Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23) minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu 
1. člen 
V Pravilniku o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 157/22) se v 3. členu v prvem odstavku:
– na koncu četrte alineje beseda »ter« nadomesti s podpičjem;
– za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– študij na podlagi ponovnega vpisa v študijski program oziroma smer, če jim je status študenta prenehal zaradi izpisa iz tega študijskega programa oziroma smeri, ter«;
– dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Državljanom Republike Slovenije na vzporednem rednem študiju po študijskih programih prve in druge stopnje, v katerega se je študent vpisal na vpisna mesta za vzporedni študij, se šolnina ne zaračuna, če je študent že vpisan v študijski program, po katerem doseže raven izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu vzporednega študija.
(4) Prav tako se šolnina državljanom Republike Slovenije na rednem študiju po študijskih programih prve in druge stopnje ne zaračunava, če je študent že izkoristil pravico, da lahko enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, pa se je vpisal v višji letnik, kot je že bil vpisan na isti stopnji študija.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »Javni visokošolski« nadomesti z besedo »Visokošolski«.
V tretjem odstavku se za besedo »študij« doda besedilo »ter zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe za redni študij«.
V četrtem odstavku se besedilo »redni in izredni študij« nadomesti z besedilom »redni študij, če se ta ne nanaša na koncesioniran študijski program, in za izredni študij«.
V petem odstavku se črta beseda »materialnih«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(uskladitev internih aktov) 
Visokošolski zavodi uskladijo svoje interne akte s tem pravilnikom najpozneje do 17. aprila 2024.
4. člen 
(uporaba cenikov) 
Do uskladitve cenikov s tem pravilnikom se uporabljajo že sprejeti ceniki visokošolskih zavodov, če niso v nasprotju s tem pravilnikom.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2023/10
Ljubljana, dne 3. januarja 2024
EVA 2023-3360-0033
Dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti