Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

73. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Idrija, stran 109.

  
Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZ), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba), Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22), ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 10. seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 108/21) se v 5. členu besedilo »Cpo« nadomesti z besedilom »Cpop« in besedilo »Cto« nadomesti z besedilom »Ctop«.
2. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
1110
Enostanovanjske stavbe
0,8
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,8
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,3
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,2
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,2
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,2
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,3
1242
Garažne stavbe
1,3
1251
Industrijske stavbe
1,3
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
1,3
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,7
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,7
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,7
1265
Stavbe za šport
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,7
2411
Športna igrišča
0,3
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,3
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
« 
3. člen 
13. člen se spremeni tako da se glasi:
»(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov, ki se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne ali druge (npr. požar) nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno- raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov,
– za gradnjo stavb, namenjenih zaščiti, reševanju, pomoči in gasilski dejavnosti (objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 12742),
– za gradnjo stavb za funkcionalno dopolnitev (objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 12745).
(2) Oprostitev plačila komunalnega prispevka za gasilske domove iz pete alineje prejšnjega odstavka velja pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki izvajajo javno gasilsko službo in so vključeni v gasilsko zvezo Idrija,
– da gre za gradnjo objektov in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo, ki izvaja javno gasilsko službo in je vključeno v gasilsko zvezo Idrija,
– da gre za izključno nestanovanjske objekte ali dele objektov, namenjene opravljanju gasilske dejavnosti.
V kolikor gre za objekt, ki v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjih alinejah tega odstavka, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjih alinej tega odstavka.
(3) Plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se delno oprosti:
– za gradnjo hotelskih in podobnih gostinskih stavb (objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 1211) v višini 80 %,
– za gradnjo drugih gostinskih stavb za kratkotrajno nastanitev (objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 1212) v višini 80 %,
– za prizidavo obstoječih gostinskih stavb (objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 1211, objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 1212) v višini 50 %,
– za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (objekti s klasifikacijsko številko CC-SI 1271) v višini 50 %.
(4) Ob oprostitvi iz četrte, pete ali šeste alineje prvega odstavka in oprostitvi iz tretjega odstavka mora Občina Idrija oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
4. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
14.a člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v individualne sisteme za komunalno samooskrbo) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila zagotovljena oskrba s pitno vodo preko javnega sistema v lasti Občine Idrija, se upoštevajo pretekla vlaganja zavezanca v individualni sistem za vodovodno samooskrbo v višini 60 % odmerjenega komunalnega prispevka za vodovodno omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila omogočena priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda v lasti Občine Idrija, se upoštevajo pretekla vlaganja zavezanca v individualni sistem za samooskrbo s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v višini 60 % odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo.
Pri individualnem sistemu z greznico je pogoj za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka ta, da je greznica tehnično ustrezno izvedena v skladu s standardi, kar potrdi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.
(3) Pretekla vlaganja v individualni sistem za komunalno samooskrbo se prizna samo lastnikom obstoječih objektov, ki so na dan pridobitve uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, ki izboljšuje opremljenost, stali na območju, na katerem je Občina Idrija izboljšala opremljenost zemljišča, in imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje ali so bili zgrajeni pred letom 1968, skladno s takrat veljavno zakonodajo.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Idrija, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti