Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Laoški ljudski demokratični republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

Sklepi

3. Sklep o ugotovitvi javne koristi prenove stavbe Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Drugi akti

4. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
5. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
6. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
7. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
8. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
9. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
10. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
11. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
12. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
13. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

14. Pravilnik o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom
15. Odredba o dopolnitvi izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja
16. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

17. Odločba o spremembi priznanja označbe naravne mineralne vode »Kaplja«

OBČINE

Brežice

18. Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Cerkev sv. Ožbolta v Pečicah za kulturni spomenik lokalnega pomena
19. Odlok o spremembah Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice
20. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice

Dobje

21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko

Kamnik

22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik
23. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2024

Kanal ob Soči

24. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe

Komen

25. Obvezna razlaga pojma »funkcionalna parcela«, ki se uporablja v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen
26. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kranjska Gora

27. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2024

Krško

28. Odlok o proračunu Mestne občine Krško za leto 2025
29. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa otroškega in šolskega dispanzerja
30. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje
31. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6/2023

Medvode

32. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Rogatec

33. Odlok o pokopališkem redu v Občini Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

34. Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
35. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
36. Odlok o razveljavitvi Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
37. Odlok o razveljavitvi Odloka o delovanju komisij in odborov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Žužemberk

38. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
39. Sklep o določitvi upravičenosti do dodatnega znižanja plačila v javnih vrtcih na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

40. Popravek Pravilnika o določitvi in uporabi grafične podobe Občine Dravograd za promocijske namene

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost