Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

Št. 0934-1/2024-2 Ob-1008/24, Stran 5
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2024 (Uradni list RS, št. 124/23), Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 32 /18, 128/20 in 36/21) in Letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2024 (Uradni list RS, št. 129/23) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter - Vrtojba sofinancirala v letu 2024 
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini
– zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
2. Občina sofinancira športne programe izvajalcev, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu s predpisi in imajo sedež v občini najmanj eno leto pred objavo razpisa in pretežno delujejo na njenem območju in je njihova (pretežna) dejavnost izvajanje športnih programov
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa na področju športa v preteklem letu.
Na razpisu se ne sofinancirajo športni programi vzgojno izobraževalnih zavodov, ki predstavljajo njihovo redno dejavnost.
3. Višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov športa okvirno znaša 101.640,00 EUR. Občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.
Upravičeni stroški so: najem, uporaba in obratovalni stroški športnih objektov in površin ter nakup oziroma najem opreme, potrebne za vadbo v športnih objektih in površinah.
Upravičeni stroški strokovnega kadra v športu so: izplačila trenerjem in vaditeljem za strokovno delo, potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev.
Upravičeni materialni stroški so: administrativni stroški izvedbe programov, stroški sodnikov in delegatov na tekmovanjih, stroški tehničnega kadra za izvedbo programov, stroški športnih rekvizitov in pripomočkov, stroški prevoza športnikov na tekmovanja, zavarovanj in zdravniških pregledov športnikov, stroški letnih priprav športnikov, stroški organizacije tekmovanj, prijavnin in članarin ter izobraževanje tehničnega kadra.
4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
Program
Sredstva v EUR
1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
9.000,00
2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
500,00
3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
26.000,00
4 Kakovostni šport 
6.200,00
5 Vrhunski šport
1.000,00
6 Šport invalidov
500,00
7 Športna rekreacija
7.000,00
8 Šport starejših
1.500,00
9 Športni objekti in površine za šport v naravi
24.500,00
10 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
500,00
11 Delovanje športnih društev
17.940,00
12 Druge športne prireditve in promocija športa
7.000,00
V kolikor se pri prijavah na razpis izkaže, da so potrebna sredstva za sofinanciranje najema športnih objektov nižja od 24.500,00 EUR, se razlika teh sredstev vrne v proračun.
Če za posamezni program ni prijav (razen za najem športnih površin), se sredstva namenjena za ta program prerazporedijo med druge programe.
5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva, ki so del razpisne dokumentacije.
6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici oziroma pri svetovalki za družbene dejavnosti oziroma se zanjo zaprosi na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si.
7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje do vključno ponedeljka, 22. januarja 2024, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, ki je označena z:
– naslovom občine
– nazivom in naslovom prijavitelja
– »Vloga na javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v primeru dopolnitve se doda še; »Dopolnitev«).
Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili, se neodprta vrne vlagatelju.
9. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Odpiranje vlog bo predvidoma 25. 1. 2024. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni po zaključku razpisa v skladu z odlokom. O dodelitvi sredstev odloči občinska uprava, o pritožbi zoper odločbo pa odloča župan.
Občina Šempeter - Vrtojba 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti