Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

20. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, stran 11.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15), ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št. 199/20) se spremeni 10. člen, ki sedaj glasi:
»10. člen 
(klasifikacija dejavnosti) 
(1) Glavna dejavnost zavoda kot javne službe je po standardni klasifikaciji:
– 91.011 dejavnost knjižnic.
(2) Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– 58.190 Drugo založništvo,
– 47.782 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 58.290 Drugo izdajanje programja,
– 68.200 Oddajane in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 Organiziranja razstav, sejmov, srečanj,
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,
– 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 18.120 Drugo tiskanje,
– 18.130 Priprava za tisk in objavo,
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
– 47.990 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 58.130 Izdajanje časopisov,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezana dejavnost,
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
– 63.990 Drugo informiranje,
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– 90.030 Varstvo kulturne dediščine.
(3) Dejavnost iz prejšnjega odstavka se lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.«
2. člen 
Doda se novi 10.a člen, ki glasi:
»10.a člen 
(opravljanje tržne dejavnosti) 
(1) Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(2) Javni zavod je zavezan pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«
3. člen 
Spremeni se 20. člen, ki glasi:
»Naloge sveta so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter izvaja njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– spremlja in ocenjuje delovanje knjižnice in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela knjižnice in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila knjižnice in tiste splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun knjižnice,
– sprejema triletni razvojni načrt,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjižnice,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev knjižnice kot drugostopenjski organ,
– najmanj enkrat letno obravnava cenik tržnih dejavnosti,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje knjižnice.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2023
Brežice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti