Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

30. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje, stran 21.

  
Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) v povezavi s 115. in 119. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 9. seji, dne 21. 12. 2023, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, 40/17 – obvezna razlaga in 61/19) in Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje (Uradni list RS, št. 68/97 in 74/10, v nadaljevanju UN) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje (v nadaljevanju SDUN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljić, s. p., Krško pod številko SDUN-01/17.
(2) SDUN so v prostorskem informacijskem sistemu objavljene pod identifikacijsko številko 2800.
2. člen 
(vsebina SDUN) 
SDUN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDUN
(B) Kartografske priloge
– Izsek iz občinskega prostorskega načrta občine Krško
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Prikaz območij SDUN
1:2000
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Izsek iz ureditvene situacije (UN) – južno območje
1:1000
– Izsek iz ureditvene situacije (UN) – severovzhodno območje
1:1000
– Zazidalna situacija, Prerez A – A
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1:500
– Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
– Vplivi in povezave s sosednjimi območji
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDUN
– Odločba MOP
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDUN
– Strokovne podlage
– Izhodišča nosilcev urejanja prostora
– Konkretne smernice nosilcev urejanja prostora
– 1. mnenja nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– 2. mnenja nosilcev urejanja prostora
II. UREDITVENO OBMOČJE SDUN 
3. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje urejanja SDUN obsega zemljišča na dveh ločenih lokacijah, in sicer:
– južna lokacija, ki je južno od lokalne ceste Križaj–Šutna,
– severovzhodna lokacija, ki je severno od lokalne ceste Križaj–Šutna.
(2) Južna lokacija obsega naslednje parc. št.: *29/1, 17 in *252, vse k.o. Podbočje. Meja območja na severu poteka ob potoku Sušica, na vzhodu območje meji na sosednjo parcelo s stanovanjsko hišo in njivo, na zahodu meji na obstoječo pot (planinska pot), na jugu območje meji na kmetijska zemljišča – njive.
(3) Severovzhodna lokacija obsega parc. št.: 36/7, 36/8-del, 36/9-del, 36/10-del, 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 36/19, 36/24, 2945/1-del, 2870/55, 2870/56-del, 23/12-del, 23/13-del, 23/14-del, 23/15, 35/4-del in 29/2-del, vse k.o. Podbočje. Na severu meja poteka ob robu manjšega gozda, na vzhodu in jugu ob robu obstoječe pozidave in na zahodu ob obstoječi stanovanjski cesti.
(4) Skupna površina območja SDUN je cca 1,2 ha, od tega je južna lokacija velikosti 0,2 ha, severovzhodna pa cca 1,0 ha.
(5) Spremembe in dopolnitve navedene v 4., 7., 8. in 9. členu se nanašajo na celotno območje UN.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UN
4. člen 
V šestem odstavku 10. člena se briše zadnji stavek, ki se glasi: »Dvoetažni objekti niso dovoljeni.«.
5. člen 
V prvem odstavku 14. člena se za drugim stavkom doda novi stavek, ki se glasi:
»Na parcelah št. 17 in *252, obe k.o. Podbočje, je smer poteka daljše stranice pravokotna na dostopno cesto, planinsko pot.«.
V tretjem odstavku 14. člena se spremeni prvi stavek, ki se glasi:
»Na ostalem območju imajo objekti največ klet, pritličje in mansardo (izkoriščeno podstrešje).«.
V 14. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Na parc. št. 17 in *252, obe k.o. Podbočje, je kota pritličja stanovanjske stavbe 157.30 m.n.v., ostale stavbe imajo koto pritličja na obstoječem terenu.«.
6. člen 
V 16. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju vzhodno od Sušice, na parcelah št. 36/7, 36/8-del, 36/9-del, 36/10-del, 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 36/19, 36/24, 2945/1-del, 2870/55, 2870/56-del, 23/12-del, 23/13-del, 23/14-del, 23/15, 35/4-del in 29/2-del, vse k.o. Podbočje se dovoljujejo lesene fasade ali kombinirane z lesom.«.
7. člen 
V 42. členu se briše naslov »Obramba in zaščita« in se ga nadomesti z naslovom »Potresna varnost«.
V 42. členu se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Projektni pospešek tal je 0,2.«.
8. člen 
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen 
Varstvo pred visokimi vodami
Kota pritličja stanovanjske stavbe na parceli številka 17 in *252, obe k.o. Podbočje, je 157.30 m.n.v..
Na parceli št. 17, k.o. Podbočje, zunaj območja UN se uredi depresija za nadomestni razlivni volumen vode, s kapaciteto najmanj 8 m³.«.
9. člen 
V 43. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Na parcelah št. 17 in *252, obe k.o. Podbočje, se stavbe umeščajo znotraj gradbene meje.«.
IV. KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(vpogled v SDUN) 
SDUN so v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Mestne občine Krško.
11. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem SDUN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2017-O509
Krško, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti