Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

33. Odlok o pokopališkem redu v Občini Rogatec, stran 23.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 28/19) je Občinski svet Občine Rogatec na 7. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Rogatec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določa pokopališki red v Občini Rogatec, v katerem se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba.
(2) Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skladno s predpisi, s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter njihovih svojcev.
(3) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(4) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter v zvezi z izvajanjem 24-urne dežurne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
2. člen 
(pogrebna dejavnost) 
Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
1 24-urna dežurna služba
3. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba (v nadaljevanju: javna služba) je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v Občini Rogatec izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Javna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(3) Javna služba se izvaja na območju celotne občine.
(4) Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi, skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah ter Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
4. člen 
(izvajalec javne službe) 
Izvajalec javne službe mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
5. člen 
(pravice in obveznosti izvajalca 24-urne dežurne službe) 
(1) Javno službo na območju občine opravlja en koncesionar (izvajalec), ki ima na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe:
– posebno in izključno pravico izvajati javno službo;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu s predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Izvajalec javne službe mora zlasti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe 24 ur na dan s tem, da zagotavlja stalno dosegljivost in odzivnost pri njem zaposlenih delavcev izven polnega delovnega časa, v obliki stalne pripravljenosti delavcev na domu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde povezane z izvajanjem javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– sklepati pogodbe za opravljanje storitev, ki so predmet dejavnosti ali povezane z njo;
– oblikovati predloge cen storitev skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– ravnati v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi občine ter izpolnjevati zakonske pogoje ves čas opravljanja javne službe;
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Posamezne storitve iz tega člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
(4) Izvajalec javne službe je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa za prihodnje leto in ga najkasneje do 15. 11. tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program potrdi župan.
(5) Izvajalec javne službe je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega naslednjega leta občinskemu svetu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(6) Podrobnejša vsebina programov ter poročila o poslovanju iz prejšnjih odstavkov se določi v koncesijski pogodbi.
6. člen 
(odgovornost izvajalca javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod) izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
(3) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
7. člen
(financiranje javne službe) 
(1) Javna služba se financira iz plačil za storitve, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Javna služba se lahko financira tudi na druge načine, če je tako določeno z zakonom ali drugimi predpisi.
(3) Stroški javne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(4) Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ceno za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev 24-urne dežurne službe. Ceno sprejme občinski svet.
8. člen 
(začetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe, pri čemer se koncesija podeli za obdobje petnajst let.
(2) Koncesijsko razmerje preneha skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in koncesijsko pogodbo.
9. člen 
(način podelitve koncesije) 
(1) Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje, določene v odloku ter razpisu.
(3) Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu ter Zakonom o gospodarskih javnih službah.
(4) Koncesionarja izbere občinska uprava na predlog komisije, ki jo imenuje župan, skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
10. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov 24-urne dežurne službe) 
Uporabniki javne službe imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico in dolžnost uporabljati storitve 24-urne dežurne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– dolžnost plačati storitev izvajalca 24-urne dežurne službe ter izpolnjevati druge obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka in splošnih pogojev poslovanja izvajalca javne službe;
– pravico do pritožbe na pristojne organe.
2 Pogrebna slovesnost
11. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljalec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
12. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih v občini zagotavlja upravljavec pokopališč oziroma kdorkoli v soglasju z upravljavcem.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, ki ga s sklepom potrdi občinski svet.
13. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, skladno s standardi in normativi za osnovni pogreb.
14. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je smrt prijavljena.
15. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
16. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pokopališko pogrebno moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa in pokop v skladu s sprejetimi standardi in normativi za osnovni pogreb.
17. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču.
18. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega, v kolikor je tak prostor na razpolago.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
19. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se praviloma opravi od ponedeljka do sobote, med 10.00 in 18.00 uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
20. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 18. člena ter v skladu s 16. členom tega odloka. V kolikor pokojni nima svojcev ali družinskega groba se ga lahko raztrosi na za to predvidenem mestu na pokopališču in evidentira z imenom in priimkom.
21. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.
(3) Pokop zunaj pokopališča ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, se lahko opravi samo na podlagi izdanega soglasja občinske uprave.
22. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih v občini so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
23. člen 
(pokopališka dejavnost) 
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
(2) Na območju Občine Rogatec so naslednja pokopališča:
– Pokopališče Rogatec,
– Pokopališče Sveti Jurij in
– Pokopališče Sveti Rok.
24. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Upravljavec pokopališč v občini je občinska uprava oziroma oseba javnega prava, ki jo za upravljavca pokopališča s svojim aktom določi župan.
(2) Ne glede na prvi odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicij, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
25. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
(2) Po opravljenem pokopu se grob uredi v skladu z določili tega odloka. Grob uredita upravljavec in najemnik. Upravljavec po opravljenem pokopu poskrbi za odvoz odvečne zemlje na deponijo, odstrani vence z groba in očisti grob.
(3) Najemnik groba se dogovori z upravljavcem za položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pred izkopom grobne jame, zasejanje trave in posaditev grmovnic, ki so bile tedaj izkopane in morebitno dosaditev, postavitev spomenika, morebitno postavljanje posode za cvetje in omarice za polaganje sveč.
26. člen 
(ureditev groba po pogrebu) 
(1) Upravljavec po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje.
(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
27. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
28. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora oziroma nepravilno odlaganje odpadkov;
2. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
3. onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
4. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
5. brez soglasja upravljavca opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovino strugarska in druga dela v času pogreba;
6. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
7. trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih;
8. vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in parkiranje motornih vozil, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.
29. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Najemnino za posamezne zvrsti grobov določi občinski svet s sklepom na podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
30. člen
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
31. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga vzdrževalna dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
32. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, otroški, dvojni, povečani grobni prostori in grobnice;
– žarni grobovi (talni ali zidni);
– prostor za raztros pepela.
(2) Pokopališča imajo enojne, dvojne, otroške in žarne talne grobove ter povečane grobne prostore in grobnice.
(3) Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1,5 m, dolžina do 2,2 m, globina najmanj 1,2 m, za otroške grobove pa zadostuje polovična mera;
– dvojni grob: širina do 2,4 m, dolžina do 2,2 m, globina najmanj 1,2 m;
– povečani grobni prostor: grobni prostor večjih dimenzij od dvojnega groba;
– žarni grob: širina do 1,0 m, dolžina do 1,2 m, globina najmanj 0,7 m, pri čemer se lahko žarni grob poglobi za 0,3 m;
– žarni zidni grob: širina do 0,8 m in višine do 0,7 m, globina 0,6 m, pri čemer višina žarne stene ne sme presegati 2,4 m.
(4) Spreminjanje enojnih grobov v dvojne in obratno je možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem in najemnikom groba, če je to v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove za posamezno pokopališče.
(5) Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in zvrsti grobov na posameznih oddelkih ter imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
(6) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m, med grobovi pa najmanj 0,30 m. Spomeniki, okvirji, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa ne smejo segati preko 1,0 m. Višina zasejanih obrobnih grmovnic ne sme biti višja od 2,0 m.
(7) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju.
33. člen 
(nagrobni spomeniki) 
(1) Nagrobni spomenik se postavi v skladu z načrtom razdelitve na pokopališke oddelke in grobove posameznega pokopališča in je lahko pokončen ali ležeč.
(2) Na pokopališčih lahko imajo novi nagrobni spomeniki na enojnem ali dvojnem grobu višino največ 1,00 m in na žarnem grobu največ 0,80 m.
34. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni.
(2) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.
(3) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(4) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
35. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni ali zidni v obliki žarne stene. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
36. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po predhodnem soglasju najemnika groba in občinske uprave.
(4) Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
37. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih s sklepom potrdi občinski svet.
38. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Pogrebna pristojbina, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, se določi s sklepom občinskega sveta.
39. člen 
(razmerje grobnine) 
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob in je določena skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti.
(2) Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša za:
– žarni grob: 1 kratnik osnovne grobnine;
– otroški grob: 0,8 kratnik osnovne grobnine;
– dvojni grob: 1,7 kratnik osnovne grobnine;
– druge vrste: 2,1 kratnik (do 8 m2) in 3,5 kratnik (nad 8 m2) osnovne grobnine.
IV. NADZOR 
40. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.
V. PREKRŠKI 
41. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki:
– onesnažuje in odlaga odpadke izven za to določenega prostora (1. in 3. točka 28. člena);
– vodi pse ali druge živali po pokopališču in v objekte na območju pokopališča (6. točka 28. člena);
– brez soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovino strugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti (5. točka 28. člena).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje upravljavec pokopališča, če krši določbo prve in šeste alineje 27. člena tega odloka.
(5) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca pokopališča, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. KONČNI DOLOČBI 
42. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/99, 89/04 in 8/11).
43. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021
Rogatec, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti