Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

29. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa otroškega in šolskega dispanzerja, stran 20.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 9. seji, dne 21. 12. 2023, sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa otroškega in šolskega dispanzerja 
1. člen
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Krško določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa otroškega in šolskega dispanzerja v mestni občini Krško.
(2) S tem koncesijskim aktom se utemeljujejo razlogi za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti in sicer za 0,5 programa otroškega in šolskega dispanzerja za območje mestne občine Krško, ki je opredeljen v 102. členu Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023.
3. člen 
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
Javno službo, ki je predmet tega odloka lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil. Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
(2) V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka.
7. člen 
(1) Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije.
(2) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje.
(3) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
8. člen 
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije. Koncesionar mora voditi ločen izkaz prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov sredstev, ki se nanašajo na opravljanje koncesijske dejavnosti, od tistih, ki se nanašajo na opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo preglednost finančnih odnosov, in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.
9. člen 
Koncesija se podeli, v skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, saj je koncedent ugotovil, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
10. člen 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
11. člen 
Mestna občina Krško pred objavo odloka nanj pridobi soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-1/2023-O702
Krško, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti