Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

Št. 430-480/2023/9 (1541-09) Ob-3722/23, Stran 2
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23 – ZJF) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvajanje operacije »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-480/2023 
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje operacije »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave na odstranitev, fazi vračanja (vključno s tranzitom) in v fazi predaje osebe varnostnim organom države destinacije.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Operacija se izvaja od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2027 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim datumom zaključka operacije.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, 
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21; v nadaljevanju KZ-1): goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, 
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež. 
– Operacija mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Področje dela prijavitelja operacije mora biti nudenje človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči (npr. psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali socialno ogroženim skupinam.
– Prijavitelj operacije ne sme biti organizacija, institucija ali organ, ki izvaja pravno svetovanje, pravno pomoč ali izvaja skrbništvo državljanov tretjih držav, ki so v postopku pridobivanja mednarodne ali subsidiarne zaščite.
– Prijavitelj operacije ne sme biti organizacija, institucija ali organ, ki prostovoljno ali na podlagi sklenjene pogodbe že izvaja aktivnosti s svojega področja dela v Azilnem domu ali v Centru za tujce, ali opravlja druge dejavnosti za potrebe omenjenih institucij ali nudi usluge tujcem, ki so v postopkih pred omenjenima organoma.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji operacije.
– Vsebina operacije mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Operacija mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Operacija se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih operacij.
– Operacija se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje operacije po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec ključnih aktivnosti operacije ne sme oddati v podizvajanje.
– Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, med drugim Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95/46/ES (Uradni list EU, št. L 119/1, v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).
– Kadri v operaciji morajo izpolnjevati pogoje iz predmetne razpisne dokumentacije (točka 10.4 tega dela razpisne dokumentacije).
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor operacije
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina operacije v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 87.
MERILO
Število možnih točk
1. USTREZNOST OPERACIJE
20
a) Ali operacija konkretno definira in opredeljuje potrebe in probleme ciljne skupine na področju predmeta javnega razpisa? 
5
Operacija konkretno definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa
5
Operacija zadovoljivo definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa
3
Operacija pomanjkljivo definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa
0
b) Ali operacija predstavlja nadaljevanje/nadgradnjo katerihkoli predhodnih aktivnosti, operacij ali iniciativ na področju predmeta javnega razpisa, v kateremkoli obdobju in za kateregakoli naročnika?
5
Operacija predstavlja nadaljevanje/nadgradnjo predhodnih aktivnosti. 
5
Operacija ne predstavlja nadaljevanje/nadgradnjo predhodnih aktivnosti.
0
c) Ali so ključne aktivnosti in metoda dela jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov operacije?
10
Aktivnosti in metoda dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov operacije.
10
Aktivnosti in metoda dela niso jasno opredeljene in ne omogočajo doseganje ciljev in predvidenih rezultatov operacije v večji meri.
 
vloga se izloči
2. STROŠKOVNA UČINKOVITOST
10
a) Ali iz prijave operacije lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni? Ali so stroški realno ocenjeni? Ali so skladni s cenami na trgu? 
5
Načrtovani stroški so ustrezno ocenjeni.
5
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni. 
vloga se izloči
b) Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu potrebniza izvedbo aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev?
5
Načrtovani stroški so potrebni za izvedbo aktivnosti
5
Načrtovani stroški niso potrebni za izvedbo aktivnosti
vloga se izloči
3. IZVEDLJIVOST OPERACIJE
17
a) Ali so načrtovane aktivnosti ustrezne glede na zastavljene cilje?
5
Načrtovane aktivnosti so v celoti ustrezne glede na zastavljene cilje
5
Načrtovane aktivnosti so delno ustrezne glede na zastavljene cilje
3
Načrtovane aktivnosti niso ustrezne glede na zastavljene cilje
vloga se izloči
b) Ali so načrtovane aktivnosti ustrezne glede na človeške in organizacijske vire upravičenca?
5
Načrtovane aktivnosti so v celoti ustrezne glede na človeške in organizacijske vire upravičenca.
5
Načrtovane aktivnosti so delno ustrezne glede na človeške in organizacijske vire upravičenca.
3
Načrtovane aktivnosti niso ustrezne glede na človeške in organizacijske vire upravičenca.
vloga se izloči
c) Ali so ustrezno prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
3,5
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani
3,5
Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani
2,5
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za njihovo odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana
0
d) Ali je določena strategija komuniciranja ustrezna?
3,5
Predstavljena načrtovana strategija komuniciranja je relevantna glede na cilje operacije, usklajena z aktivnostmi in cilji operacije
3,5
Predstavljena načrtovana strategija komuniciranja je relevantna glede na cilje operacije, vendar pomanjkljivo opisana in/ali neusklajena z aktivnostmi 
2,5
Ni načrtovana strategija komuniciranja ali pa je neustrezna
0
4. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO OPERACIJE
30
a) Ali prijavitelj zagotavlja ustrezno število oseb za izvedbo operacije?
10
Prijavitelj zagotavlja ustrezno število oseb za izvedbo operacije
10
Prijavitelj ne zagotavlja ustreznega števila oseb za izvedbo operacije
vloga se izloči
b) Ali prijavitelj zagotavlja ustrezno usposobljene osebe za izvedbo v določenem času?
10
Prijavitelj zagotavlja ustrezno usposobljene osebe za izvedbo operacije
10
Prijavitelj ne zagotavlja ustrezno usposobljenih oseb za izvedbo operacije
vloga se izloči
c) Ali prijavitelj razpolaga s preteklimi delovnimi izkušnjami s področja nudenja človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči (psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali socialno ogroženim skupinam na območju Slovenije, za obdobje zadnjih 5 let (od datuma objave javnega razpisa v UL RS)?
5
13 in več preteklih izkušenj
5
od 10 do 12 preteklih izkušenj
4
od 7 do 9 preteklih izkušenj
3
od 4 do 6 preteklih izkušenj
2
od 1 do 3 preteklih izkušenj
1
prijavitelj nima preteklih izkušenj
vloga se izloči
d) Ali prijavitelj razpolaga s preteklimi delovnimi izkušnjami s področja nudenja človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči (psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali socialno ogroženim skupinam na mednarodnem področju, za obdobje zadnjih 5 let (od datuma objave javnega razpisa v UL RS)?
5
16 in več preteklih izkušenj
5
od 11 do 15 preteklih izkušenj 
4
od 6 do 10 preteklih izkušenj
3
od 4 do 5 preteklih izkušenj
2
od 1 do 3 preteklih izkušenj 
1
prijavitelj nima preteklih izkušenj
vloga se izloči
5. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI 
(Gre za ukrepe, s katerimi prijavitelj ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj oziroma ohranitev rezultatov operacije)
10
a) Ali se bodo ustvarjena delovna mesta ohranila tudi po zaključku operacije?
5
Ustvarjena delovna mesta se bodo ohranila po zaključku operacije
5
Ustvarjena delovna mesta se ne bodo ohranila po zaključku operacije
0
b) Ali se bodo pridobljena znanja uporabljala pri nadaljnjem delu prijavitelja po zaključku operacije 
5
Pridobljena znanja se bodo uporabljala pri nadaljnjem delu prijavitelja po zaključku operacije 
5
Pridobljena znanja se ne bodo uporabljala pri nadaljnjem delu prijavitelja po zaključku operacije
0
Pri vsakem merilu vloga prejme število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 1. Ustreznost operacije – c), pri merilu št. 2. Stroškovna učinkovitost – a) in b), pri merilu št. 4. Usposobljenost za izvedbo operacije – a) in b) doseči vseh 5 oziroma 10 točk, pri merilu št. 3. Izvedljivost operacije – a) in b) doseči vsaj 3 točke, ter pri merilu št. 4. Usposobljenost za izvedbo operacije – c) in d) doseči vsaj 1 točko (na območju Slovenije prejeti vsaj 1 točko in na mednarodnem področju prejeti vsaj 1 točko), v nasprotnem primeru, se vloga, izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk.
Operacije bodo ocenjene skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih operacij in ob upoštevanju specifičnosti posameznih operacij.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 4. Usposobljenost za izvedbo operacije – d) na mednarodnem področju dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 60.000,00 EUR za izvajanje operacije v obdobju od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2027 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom zaključka operacije.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvajanje aktivnosti operacije za izpolnitev ciljev operacije. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 45.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 7. 2. 2024, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma zadnji dan roka za predložitev vlog.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru operacije oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ javne-objave/.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani naročnika preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedeni spletni strani naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje operacije »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-480/2023.
Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na spletni strani naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/javne-objave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 2. 2. 2024, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 24. 1. 2024 do 15. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti