Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

ND 1-2024 Ob-3721/23, Stran 8
Svet Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejetega na 18. seji Sveta Šolskega centra Novo mesto, dne 28. septembra 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Višje strokovne šole 
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Predvideni začetek dela bo 24. junij 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Kandidati naj k pisni prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– o izobrazbi;
– o veljavnem nazivu predavatelj višje šole;
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu preneha);
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a);
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo otrok in mladoletnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni;
2) program vodenja Višje strokovne šole za mandatno obdobje;
3) kratek življenjepis.
Navedeno pisno prijavo z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti